دوره و شماره: دوره 11، شماره 39، تیر 1394 
کاربرد نانوذرات در تغییر ترشوندگی مخازن نفتی

صفحه 21-26

رضا آذین؛ ایمان آماره؛ رحمت الله صبوری؛ شهریار عصفوری