نانوساختارهای اکسید تیتانیم در فرایندهای کاتالیستی و فتوکاتالیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده کاتالیست، پژوهشگاه صنعت نفت

چکیده

اکسید تیتانیم با اندازه ذره کمتر از 100nm خواص جالبی را به ویژه درکاتالیستها به دلیل افزایش نمائی سطح ویژه با کاهش اندازه ذرات نشان میدهند. رنگدانه های سفید اکسید تیتانیم با اندازه ذره 300nm بعنوان نانوساختار محسوب نمی شوند. نانوساختارهای اکسید تیتانیم به عنوان کاتالیست (در واکنشهای شیمیایی نظیر آلکیلاسیون آروماتیک ها، ایزومریزاسیون آلکان ها، دی هیدراسیون الکل ها و ...)، پایه کاتالیست (در فرایندهای اکسیداسیون و احیا انتخابی نظیر اکسیداسیون COو دی هیدروژناسیون هیدروکربن ها، هیدروژناسیون اولفین ها هیدرودیسولفوریزاسیون، و احیاء ترکیبات نیتروژندار و برای مبدل های کاتالیستی و ...) و فتوکاتالیست )برای تصفیه خاک، آب، هوا و سطوح) کاربرد دارند.

کلیدواژه‌ها