چارچوب‌های فلز-آلی(MOFs)؛ اصول، سنتز و کاربرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تربیت مدرس، دانشکده علوم پایه، گروه شیمی معدنی

چکیده

جامدات بلورین با فضاهایی در ابعاد مولکولی، به دلیل خواص جذب سطحی بی نظیر و مساحت سطح بالا، تبادل یون و خواص کاتالیزوری، توجه شیمیدانان را به خود جلب کرده اند. دسته جدیدی از این جامدات چارچوب های فلز-آلی (MOF) یا پلیمرهای کوئوردیناسیونی متخلخل می باشند که موضوع روز دنیای شیمی معدنی می باشند. اکثر پلیمرهای کوئوردیناسیونی متخلخل یا (MOF) ها در محدوده اندازه حفره مزومتخلخل و میکرومتخلخل قرار می گیرند (ترکیبات مزومتخلخل دارای قطری بین 2 تا 50 نانومتر و ترکیبات میکرومتخلخل قطری کمتر از 2 نانومتر دارند). ساختار و خواص (MOF)ها وابسته به دو فاکتور مواد اولیه و فرایند سنتز می باشند. در مورد مواد اولیه دو عامل یون فلزی و یا کلاسترهای فلزی از یک طرف و اتصال دهنده های آلی از طرف دیگر، که واحدهای سازندة ثانویه نامیده می شوند(SBU) مورد توجه می باشند.

کلیدواژه‌ها