گرافن و کاربرد آن در بهبود انتقال حرارت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی مکانیک، گروه نانوفناوری، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران

2 مهندسی شیمی، گروه نانوفناوری، پژوهشگاه صنعت نفت، تهران

چکیده

در این تحقیق گرافن و کاربرد آن در نانوسیالات جهت بهبود انتقال حرارت مورد بررسی و مطالعه قرار گرفته اند. در ابتدا خواص، ویژگی ها، مزایا، کاربردها و روش های تولید گرافن مورد بررسی قرار گرفته است و در مرحله بعد به بخش تجربی کار پرداخته شده است. در بخش تجربی گرافن مورد استفاده در تهیه نانوسیالات سنتز شده و با استفاده از آنالیزهای مورد نیاز شناسایی گشتند. سپس نانوسیالات با استفاده از روش دو مرحله ای تهیه شد و رسانایی حرارتی آن ها با استفاده از دستگاه سنجش رسانایی مورد اندازه گیری قرار گرفت. همچنین با استفاده از سیستم آزمایشگاهی ساخته شده، ضریب انتقال حرارت نانوسیالات مورد اندازه گیری قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها