دوره و شماره: دوره 11، شماره 38، فروردین 1394 
تشدیدگرهای الکترومکانیکی بر پایه نانوساختارها

صفحه 5-13

سمیه فردین دوست؛ اعظم ایرجی زاد؛ رضا سروری


مروری بر روش‌های سنتز وکاربرد نانوذرات فراتبدیل نوری

صفحه 46-51

معصومه کاویانی دارانی؛ سعید باستانی؛ مهدی قهاری؛ پونه کاردر


انواع نانو ذرات بکار رفته در صنایع سلولزی و شیوه های مناسب نگهداشت آن در کاغذ

صفحه 52-54

طاهره علی‌خواه؛ الیاس افرا؛ احمدرضا سرائیان؛ علی قاسمیان