نانوکاتالیزگرهای مغناطیسی و کاربرد آن‌ها در واکنش‌های آلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده

نانوکاتالیزگرهای مغناطیسی گروه جدیدی از کاتالیزگرهای ناهمگن هستند. این کاتالیزگرها پلی میان کاتالیزگرهای همگن و ناهمگن هستند. آنها مانند کاتالیزگرهای همگن فعالاند و همانند کاتالیزگرهای ناهمگن بعد از اتمام واکنش از مخلوط واکنش جداسازی می شوند، به همین دلیل به آنها کاتالیزگرهایی شبه همگن گفته میشود. ویژگی قابل توجه این نانوکاتالیزگرها جداسازی آنها از مخلوط واکنش به سادگی و با استفاده از یک آهنربای خارجی است.

کلیدواژه‌ها


آتشکار، بهاره 1392 طهماسبی، بهمن 1391