دوره و شماره: دوره 10، شماره 34، فروردین 1393 
بررسی رفتار حرارتی میکروسوسپانسیون ها و نانوسیالات

صفحه 9-15

احمد قضاتلو؛ مجتبی شریعتی نیاسر؛ زینب حجار


بررسی تاثیرات نانوکامپوزیت ها در مهندسی ژئوتکنیک

صفحه 31-35

محسن زاهدی؛ محمد شریفی پور؛ فرزاد جهانبخشی؛ رامین بیات