حسگرهای زیستی مبتنی بر ساختارهای دورگه دی ان ای- نانو لوله ی کربنی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم، دانشگاه اراک

چکیده

ویژگی اصلی ساختار هیبرید متشکل از دیانای و نانو لول ههای کربنی این است که پای ههای دیانای که تقریبا در صفحه ای عمود بر محور مارپیچ آن قرارگرفت هاند معمولاً روی سطح نانو لول هی کربنی استک م یکنند و ستون فقرات آ نها آب پوشیده م یشود. چسبندگی بین پای ههای دیانای و نانو لول هی کربنی آرایش دورگه )هیبرید( را ایجاد م یکند، کاهش آنتروپی در جذب سطحی و افزایش بره مکن شهای الکترواستاتیک از جمله سه مهای بالقوه در اختلاف انرژی آزاد بین دورگه و اجزای آن است. همچنین خم شدن، کشیده شدن و پیچش دیانای پیرامون نانو لول هی کربنی باعث تغییر آنتالپی و ساختار آن م یشود در این مقاله به این گونه ساختارها و استفاده از آنها به عنوان حسگرهای زیستی میپردازیم.

کلیدواژه‌ها


1. Manhor S ,Amber R M, Kevin E B, Peeling Single Stranded DNA from Graphite Surface to Determine Oligonucleotide Binding Energy by Force Spectroscopy, Nano Lett, 8(12), 4365-4372, 2008. 2. Eftekhary A, Alkire R, Gogotsi Y, Simon P, Nanostractuer Materials in Elactrochemistry, WILEY-VCH, Weinheim, 2008. 3. Bonner D, William A, Origins of Chiral Homogeneity in Nature, Stereochemistry, 18, 1–96, 1988. 4. Hofmann w, on Insolinic Acid, the Royal Society 8, 1–3,doi:10.1098/rspl.1856.0002, 1855. 5. Beaucage S, Caruthers M H, Deoxynucleoside phosphoramidites, Tetrahedron Letters ,22, 1859- 1862, 1981. 6. Gilchrist, T L, Heterocyclic chemistry, Prentice Hall, 1997. 7. Merkoci A, a Biosensor Based on Graphite Epoxy Composite Electrode for Aspartame and Ethanol Detction, Analytica Chimica Acta, 570, 165, 2006. 8. Flory P J, Principles of Polymer Chemistry, Cornell University, New York, USA, 1953. 9. Battaglia M R, Buckingham A D, Williams J H, The Electric Quadrupole Moments of Banzen and Hexafluorobenen, Chem Phys Lett, 3, 421-423, 1981.