دوره و شماره: دوره 10، شماره 37، دی 1393، صفحه 1-46 
مروری بر ویژگی های مکانیکی نانوکامپوزیت های اپوکسی/ سلولز

صفحه 12-16

زینب رشیدی کیا؛ مهدی مشکور؛ ابوالقاسم خزاعیان


مروری بر روش های سنتز و کاربرد نانوذرات فراتبدیل نوری

صفحه 26-32

معصومه کاویانی دارانی؛ سعید باستانی؛ مهدی قهاری؛ پونه کاردر


استفاده از مواد ضد میکروبی در بهبود ویژگی های کاغذ

صفحه 46-49

طاهره علی خواه؛ الیاس افرا؛ احمدرضا سرائیان؛ علی قاسمیان؛ شیوا روشنی