بررسی تاثیرات نانوکامپوزیت ها در مهندسی ژئوتکنیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه عمران، دانشگاه رازی کرمانشاه

2 گروه عمران- ژئوتکنیک، دانشگاه رازی کرمانشاه

3 گروه مهندسی عمران، دانشگاه آزاد اسالمی، واحد کرمانشاه

چکیده

تثبیت و اصلاح رفتار خاک به کمک افزودن یها به عنوان یکی از روشهای مؤثر در بهبود بسیاری از پارامترهای رفتاری خاک همواره مدنظر پژوهشگران در مهندسی ژئوتکنیک بوده است. از جمله افزودن یهای نوین در مهندسی عمران م یتوان به نانو کامپوزی تها اشاره کرد که موجب ارتقای خواص مکانیکی خاک شده است. در این مقاله به بررسی نانوکامپوزی تها و پژوه شهای انجام گرفته در رابطه با انواع مختلف این افزودنی در مهندسی ژئوتکنیک در داخل و خارج کشور پرداخته میشود که نتایج آزمای شهای مختلف دال بر اثرات مثبت و بهبودی نانوکامپوزی تها بر خواص مکانیکی خاکها میباشد.

کلیدواژه‌ها


.1 اوحدی، و. و امیری، م.،" قابلیت نانو ر سها در جذب آلاینده های زیست محیطی با نگرش ویژه به فرایند نگهداشت آلاینده " نهمین کنگره بین المللی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اردیبهشت 1391 . 2 .2 برنامه پیشگامی ننوتکنولوژی، پیش بسوی انقلاب صنعتی بعدی، گزارش از گروه کاری فرابخش در. علوم، تهران آتنا، 1380 . 3 حسین پور. پریوش، کربن نانوتیوبها و کاربردشان در صنعت، ترجمه. 4 .4 خسروانی مقدم، ع. و قربانی، ع.،" بررسی اثر نانو رس بر خواص مهندسی خاکهای چسبنده" ششمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشگاه سمنان، اردیبهشت 1390 . 5 .5 شریفی، ف. افتخارزاده. مالکی، ف. آزمند، ل)مترجمان(. بوکر، ر. بویسن، ا)مولفان(. "نانو فناوری برای همه" انتشارات دیبایه ) 1388 (. 6 .6 غفارپور، س. وثوق، ش. احمدی، ن. و عندلیبی زاده، ب.،" عملکرد نانو رس و کربنات کلسیم رسوبی بر مشخصات مکانیکی مخلوط آسفالتی " نشریه مهندسی عمران و نقشه برداری- دانشکده فنی، دوره 45 ، شماره 3، شهریور ماه 1390 . 7 .7 فخری، ز. پور حسینی، ر. و فخری، م.،" بررسی تأثیر نانو رس بر خصوصیات ژئوتکنیکی پایه ای خاک رس کائولینیت " نهمین کنگره بین المللی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اردیبهشت 1391 . 8 .8 قاضی، ح. بازیار، م.ح. میرکاظمی، س.م،" ارزیابی میزان بهبود در رفتار مقاومتی خاک در حضور افزودنیهای نانومقیاس " نشریه علمی- پژوهشی اساس، اسفند 1389 . 9 .9 قاضی، ح. میرکاظمی، س.م. و بازیار، م.ح،" بررسی تأثیر افزودنی نانو رس بر خواص پایهای مهندسی- ژئوتکنیکی خاک " چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک، تهران، آبان 1389 10. کتاب نانو تکنولوژی، آ یینه تکنولوژی آفرینش، دفتر همکاریهای فن آوری ریاست جمهور کمیته. مطالعات سیاست نانو تکنولوژی، 1380 11 11 گنجی، ه. فضل اولی، ر. و نوروزنژاد، ا.،" بررسی تغ ییرات تنش برشی خاک قبل و بعد از به کارگیری نانو رس ها " نهمین کنگره بین المللی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان، اردیبهشت 1391 .