نانو الیاف سلولزی و بررسی ویژگی های مکانیکی کاغذ حاصل از آن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

یکی از ویژگ یهای اساسی کاغذها خواص مکانیکی )مقاومتی( آن است به طوری که کاغذهای تولید شده باید از مقاومت کافی برخوردار باشند تا پس از تولید بتوانیم آن را به طوررضایت بخش به مصرف برسانیم. در صنعت کاغذسازی از مواد افزودنی گوناگونی جهت بهبود مقاومت تر و خشک کاغذ استفاده م یشود. متاسفانه بسیاری از این پلیمرها سنتزی بوده و زیست تخریب پذیر نیستند و به همین دلیل سبب مشکلات زیست محیطی م یشوند. این مسائل سبب م یشود نیاز به تولید کاغذهای مقاوم و با کیفیت همراه با هزینه تولید کم و سازگار با محیط زیست احساس شود تا در آینده و حال پاسخگوی نیازهای جوامع بشری باشد. به منظور دستیابی به این امر رو شهای جایگزین و مناسبی از قبیل استفاده از ف نآوریهای نوین نظیر زیست فناوری و نانو فنآوری م یتواند مناسب باشد.

کلیدواژه‌ها


افرا، ا.، عل ینیا، ص.، یوسفی، ح. 1391 . تأثیر مدت زمان اختلاط سوسپانسیون خمیر و نانوفیبر سلولز بر ویژگی های کاغذ تقویت شده حاصل. نشریه پزوهشهای علوم و فناوری چوب و جنگل 20:2 ، -151 160 . 2 .2 افشار، م. 1391 . عوامل افزودنی مقاومت خشک کاغذ و اثرات آن بر ویژگیهای کاغذ، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان. 3 .3 ایمانی، م.، کاریان، ا.، پسرکلو، م.، اکبرپور، ا.، قاسمیان، ع. 1392 . معرفی نانوفیبریلهای سلولزی و اهمیت آن در صنعت کاغذسازی. مجموعه مقالات اولین همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی. 4 .4 رودی، ح. ر.، همزه، ی.، ابراهیمی، ق.، بهروز اشکیکی، ر.، محمدنژاد، م. 1391 . بررسی تأثیر تیمار لایه نشانی در سطوح مختلف هدایت الکتریکی بر ویژگیهای کاغذ. نشریه جنگل و فراورده های چوب. 66 : 3،305 - 317 . 5 .5 جعفری پطرودی، ر، .آریایی منفرد، ه.، رضایتی چرانی، پ.، وزیری، و. 1392 . قابلیت ها و کاربرد های نانوسلولز به عنوان نانوماده دوستدار محیط زیست و نشات گرفته از طبیعت. مجموعه مقالات اولین همایش ملّی مدیریت منابع طبیعی. 6 .6 جانبزرگی، ا.، قناد، ز. 1389 . کاربرد تکنولوژی نانو در صنعت ساختمان. فصلنامه کیسون. 44 : 1- 3 7 .7 محمدی، م. 1391 . فرآوری نانوذرات نقره و ارزیابی عملکرد آن بر خواص ضد میکروبی خمیر و کاغذ فلاف، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 8 .8 میرشکرایی، ا، شوستروم، ارو. 1381 . شیمی چوب. ، انتشارات آییژ، 9 .9 میرشکرایی، ا، اسموک، گ.، 1382 . فناوری خمیر و کاغذ، انتشارات آ ییژ، 501 صفحه. 10 10 هادیلام، م. 1391 . تولید و ارزیابی خواص سلولز نانوفیبریله شده NFC( ( از سلولز و استفاده از آن در بهبود ویژگیهای خمیر کاغذ کنگره ای کهنه) OCC (، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی. 11 11 یوسفی، ح. ساخت ابر کاغذی با مقاومت فولاد. 1387 . ماهنامه فناوری نانو، سال هفتم شماره 132 .