لیپوزوم ها یا نانو لیپیدها: شناسائی، ویژگی‌ها و روش های تهیه آن‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشکده علوم پایه، گروه شیمی، دانشگاه شهید مدنی آذربایجان،

چکیده

لیپوزو مها نانو ذرات کروی شکلی هستند که یک یا چند لایه فسفولیپید در ساختار خود دارند و اولین بار در دهه 60 تهیه شدند. امروزه لیپوزو مها ابزار مفیدی در مطالعات ریاضی و فیزیک تئوری، بیو فیزیک، شیمی، علوم کلوئیدی، بیوشیمی و بیولوژی هستند که راه خود را به بازار باز کرد هاند. به علت ساختار، ترکیب بندی شیمیائی و سایز کلوئیدی، که همه بخوبی توسط رو شهای مختلف تهیه قابل کنترل هستند، لیپوزو مها خصوصیات متعددی از خود نشان م یدهند که در زمین ههای کاربردی مختلف مفیدند. مهمترین خصوصی تها شامل سایز کلوئیدی در رنج nm20 تا mμ10 ، و ویژگیهای غشائی مثل تغییرات فازی دولای ها یها، خواص مکانیکی و نفوذپدیری، دانسیته بار، وجود پلیمرهای سطحی یا گرافت شده، و یا لیگاندهای اتصال یافته هستند. بعلاوه، به دلیل دارا بودن ویژگیهای آمفی فیلی، لیپوزو مها سیست مهای انحلالی قدرتمندی برای گستره وسیعی از ترکیبات هستند. علاوه بر این خواص فیزیکوشیمیائی، لیپوزو مها ویژگیهای بیولوژیکی بسیار ویژ های را از خود نشان م یدهند، مثل برهمکن شهای ویژه با غشاهای بیولوژیکی و سلولهای مختلف.

کلیدواژه‌ها


1. Lasic D. Stealed liposomes. In: Benita S, editor. J Microencapsulation methods and applications. 1996; 298-328. 2. McGraw-Hill Encyclopedia of Science and Technology, 5th edition, published by The McGraw- Hill Companies. 3. Principles of biochemistry: general aspects. In: Smith EL, Hill RL, Lehaman IR, Lefkowitz RJ, Handle P, White A, editors. 7th ed. McGraw-Hill International Editions. 1993; chapter 13. 4. Nakaya T, Jun LI Y. Pospholipid polymers. J prog polym sci. 1999; 24: 143-181. 5. Danilo D. Lasic. ‚Liposomes in Gene Delivery‘. Published by CRC Press LLC. 1997. 6. de Vries, A.H., Yefimov, S., Mark, A.E., and Marrink, S.J. Molecular structure of the lecithin ripple phase. Proc. Natl. Acad. Sci. 2005; 102: 5392-96. 7. Jamil H, Sheikh S and Ahmad I. Liposomes: the next generation. Modern Drug Discovery. 2004; 37. 8. Prof. Fletcher’s lectures on “Organised Surfactant Systems” as part of Module 06547 Advanced Topics in Nanotechnology. Timetable for 2005-6 session, semester 2.