تولید و ارزیابی ویژگی های نانو چندسازه های زیستی الیاف سلولزی-پلاستیک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مهندسی خمیر و کاغذ دانشگاه تهران

2 مهندسی چوب و کاغذ دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

در این تحقیق ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی نانو چندسازه‌های پلیپروپیلن تقویت شده با الیاف سلولزی (الیاف کاغذ باطله) با استفاده از عامل جفت کننده مالئیک انیدرید- پلی پروپیلن به میزان 4 درصد و نانو کاربید سیلیسیم در مقادیر 0، 2 و 5 درصد مورد مطالعه واقع شد و نتایج حاصله با یکدیگر مورد مقایسه قرار گرفت. نسبت ماده زمینه (پلیپروپیلن) به ماده تقویت کننده (خمیرکاغذ) در دو سطح 20/80 و 30/70 در نظر گرفته شد. نتایج نشان دادند که تأثیر استفاده از الیاف سلولزی بر ویژگی‌های مکانیکی و فیزیکی جز مدول الاسیسته در سطح اطمینان 55 درصد اختلاف معنی‌دار داشته است. با افزودن نانو کاربید سیلیسیم مقاومت سایش چندسازه نسبت به نمونه بدون نانو کاربید سیلیسیم افزایش یافته و این اختلاف در سطح 55 درصد معنی‌دار بوده است. در کل نتایج حاکی از حصول ویژگی‌های مقاومتی و فیزیکی بسیار برتری در مورد نانو چندسازه‌های الیاف سلولزی- پلاستیک در مقایسه با نمونه شاهد بوده است.

کلیدواژه‌ها


1. Kord, B. (2009). Using clay nanoparticles on improving the functional properties of wood - plastic composites. Journal of Materials Engineering, 1(4): 375-383. 2. Buzarovska A., Bogoeva G., Grozfanov A., Avella M., Gentile G. (2009). Potential use of rice strew as filler in eco-composite materials. Australian Journal of crop science, ISSN: 1835-2707. 3. Gassan, J., Bledzki AK. (1999). Alkali treatment of jute fibers: relationship between structure and mechanical properties. Journal of applied polymer science. 71(2): 623-629. 4. Lai, Y., Sapuan, S.M. (2005). Mechanical and properties of coconut Coir Fiber-Reinforced polypropylene Composites. Polymer-Plastics Technology and Engineering, 44(2):619-632. 5. Li x., Tabi, L., Panigrahi, S. (2007). Chemical treatment of natural fiber for Use natural fiber-reinforced composites: A Review. Journal of Polymers and the Environment, 15 (2): 25-33. 6. Ghofrani, M., Pishan, S., Mohammadi, M., Omidi, H. (2011). Study of physical and mechanical properties of wood-plastic composites using rice husk / waste HDPE. Journal of Environmental Sciences, 9(1): 99-112. 7. Bozorgtabar, M,S., Maraeian, M. (2006). Evaluationg of effective factors on wear properties of silicon carbide- Aluminum composites. Aghaze Journal, 2, pp: 46 8. K. Jia, T.E. Fische.1996. Abrasion resistance of nanostructured and conventional cemented carbides.wear, 200, 206-214. 9. Gyoung Gwon, J., Lee, S., Chun SJ., Doh, G., Kim J. (2010). Effect of chemical treatments of wood fibers on the physical strength of polypropylene based composites. Korean J. Chem. Eng., 27(2), 651-657. 10. Fuentes, F.J., Talavera, J.A., Silva, HG. Richter, R., Sanjuan.(2007). Effect of production variables on bending properties, water absorption and thickness swelling of bagasse/plastic composite boards. Industrial crops and products, 26(1):1-7.