مروری بر نانولیپوزوم ها و کاربرد آن ها در صنایع غذایی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه مهندسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده

یکی از جدیدترین علومی که زندگی بشر را دگرگون ساخته، فناوری نانو است. به دلیل نیاز روز افزون بشر به غذا، هرگونه تغییر و تحولی در آنها نقش به سزایی در تغییر کیفیت زندگی خواهد داشت. نانوتکنولوژی شاخه ای از علم بوده که به سرعت در حال پیشرفت است و اخیراً در زمینه های مختلف داروسازی، آرایشی، کشاورزی و غذا راه پیدا کرده است. به این ترتیب نانوتکنولوژی به عنوان یک رویکرد جدید و همگرا کننده همه رشته ها در علوم مختلف پزشکی، داروسازی، کشاورزی، صنایع غذایی و علوم دیگر، این امکان را فراهم کرده تا بتوانیم با برقراری ارتباط بین این رشته ها و ایجاد روشهای نوین، باعث بهبود بازده محصولات غذایی، ایمنی غذا، نگهداری و توزیع مواد غذایی و درنهایت افزایش جذب و پایداری آنها در بدن شویم. یکی از فناوریهای نانو که اخیراً پیشرفت وسیعی در صنعت غذا داشته تولید نانولیپوزوم های حاوی مواد فعال غذایی می باشد تا با استفاده از آن و با به کارگیری روشهایی نظیر انکپسوله کردن، بتوان اجزاء فعال غذایی را در برابر تغییرات شیمیایی و محیطی پایدار کرده، از تجزیه آنها جلوگیری نموده و به این ترتیب مدت زمان نگهداری و قابلیت دسترسی آنها را افزایش داد.

کلیدواژه‌ها


1. Indu P, Kaur ., Meenakshi, Kapila and Rumjhum, Agrawal. (2007). Role of novel delivery systems in developing topical antioxidants as therapeutic to combat photoageing. Ageing Research Reviews, 6:271-288. 2. Gouin, S. (2004). Microencapsulation: industrial appraisal of existing technologies and trends. Trends in food science and Technology, 15:330-347. 3. Vijay K, S., Mishra, D N., Sharma, A K. and Srivastava, B. (2010). Liposomes: Present Prospective and Future Challenges. International Journal of current pharmaceutical review and research. 1(2):6-16. 4. Ohvo.R, H., Ramstedt, B., Leppimaki, P. and Slotte, P.(2002). Cholesterol interactions with phospholipids in membranes. Progress in Lipid Research:41:66-97. 5. Liang, X., Mao, G. and Simon Ng. 2004. Mechanical properties and stability measurement of cholesterol-containing liposome on mica by atomic force microscopy. Journal of colloid and interface science. 278:53-6. 6. Moghimipour, E and Handali S. (2013).Liposomes. as drug delivery systems: properties and applications. Res J PharmaBiol Chem Sci. 4(1):169-85. 7. Bangham, A.D., Standish, M. and Watkins J.C. )1965(. Diddusion of univalent ions across the lamellae of awollen phospholipids. Journal of Mol. Biol. 13:238-252. 8. Mozafari? MR. (2009).Nanoliposomes: Preparation and Analysis. Liposomes : Methods and Protocols. Clayton,VIC, Australia: Phosphagenics R&D Laboratory. p. 29-50. 9. Meure, L.A., Foster, N.R. and Dehghani, F. )2008(. Conventional and dense gas techniques for the production of liposomes: a review. Pharm. Science.Tech. 9(3):798-809. 10. Panwar, P., Pandey, B., Lakhera, PC and Singh, KP. (2010). Preparation, characterization, and in vitro relese study ofalbendazole-encapsulated nanosize liposomes. Int J Nanomedicine :101-8. 11. Mozafari, M. R. (2010). Nanoliposomes: preparation and analysis. In: Methods in molecular biology. (Eds. Walker,‌ J. M). Australia. Pp. 29-50. 12. Richardson,ES., Pitt, WG and Woodbury, DJ. (2007).The role of cavitation in liposome formation. Biophys J:93(12):4100-7 13. Venkateswarlu, L., Jayashankar, R.V., Ramesh, Y., Viswanatha, R.M., Pravallika, CH. and Suneetha, KC. )2011(. Areview of liposomes. Research Journal of pharmaceutical, Biological and Chemical Science. 2(3):739-751. 14. Akbarzadeh, A., Rezaei-Sadabady, R., Davaran, S., Woo Joo, S., Zarghami, N., Hanifepour, Y., Samiei, M., Kouhi, M. and Nejati-Koshki, K. 2013. Liposome: classification, preparation and application. Journal of Nanoscale Research Letters. 8(102):1-9. 15. Pupo,E., Padrona, A., Santana, E., Sotolongo, J., Quintana, D., Duenasb S, et al. (2005). Preparation of plasmid DNAcontaining liposomes using a high-pressure homogenization--extrusion technique. J Control Release. ;104(2):379–96.