دوره و شماره: دوره 16، شماره 58، فروردین 1399 
SBA-15 عاملدار شده با دی آمین فلوئورن بهمنظور پیش تغلیظ نقره

صفحه 8-16

لیلا حاجی آقابابائی؛ علیرضا بدیعی؛ مریم خردمند؛ محمد رضا گنجعلی؛ قدسی محمدی زیارانی