بررسی فرآیند اعمال فشار هیدرواستاتیک در شبیه‌سازی دینامیک مولکولی جهت تصفیه آب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه تبریز، ایران

2 دانشکده علوم پایه، دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران

چکیده

در این پژوهش از غشاء گرافن عامل دار شده با هیدروژن در فرآیند نمک زدایی به روش اسمز معکوس توسط روش شبیه سازی دینامیک مولکولی برای ارزیابی منطقه اعمال فشار هیدرواستاتیک در جعبه شبیه سازی استفاده شده است. غشاء گرافن در وسط جعبه شبیه سازی قرار گرفت و جعبه شبیه سازی شامل آب و یونهای سدیم و کلر ایجاد شد. بازه اعمال نیرو با بررسی نتایج ضریب تراوایی و میزان جداسازی و آنالیز فشار سیستم ها توام با مقایسه با نتایج شبیه سازی دینامیک مولکولی با روش اعمال فشار با پیستون و داده های آزمایشگاهی در شرایط یکسان، مشخص گردید و ثابت شد که این بازه کمیتی دلخواه نیست و مناسب ترین محدوده اعمال نیرو 5-15 از جعبه شبیه سازی را شامل می شود. براساس اهمیت انتخاب صحیح بازه اعمال نیرو و نیز یکسان سازی این بازه در شبیه سازی دینامیک مولکولی فرآیندهای غشایی، امکان مقایسه صحیح داده های شبیه سازی دینامیک مولکولی فراهم می شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the process of applying hydrostatic pressure in molecular dynamics simulation for water purification

[1] M. Elimelech, W.A. Phillip,
Science, 333, 712-717, (2011).
[2] J.R. Werber, C.O. Osuji, M.
Elimelech, Nat. Rev. Mater., 1,
16018, (2016).
[3] D. Cohen-Tanugi, J.C. Grossman,
Nano Lett., 12, 3602-3608, (2012).
[4] D. Cohen-Tanugi, J.C. Grossman,
Nano Lett., 14, 6171-6178, (2014).
[5] M. Heiranian, A.B. Farimani, N.R.
Aluru, Nat. Commun., 6, 8616,
(2015).
[6] J. Azamat, A. Khataee, Comput.
Mater. Sci, 128, 8-14, (2017).
[7] M. Hosseini, J. Azamat, H. ErfanNiya, Appl. Surf. Sci., 427, 1000-
1008, (2018).
[8] F. Zhu, E. Tajkhorshid, K. Schulten,
Biophys. J., 83, 154-160, (2002).
[9] F. Zhu, E. Tajkhorshid, K. Schulten,
Biophys. J., 86, 50-57, (2004).
[10] M.W. Schmidt, K.K. Baldridge,
J.A. Boatz, S.T. Elbert, M.S.
Gordon, J.H. Jensen, S. Koseki, N.
Matsunaga, K.A. Nguyen, S. Su, a.
et, J. Comput. Chem., 14, 1347-
1363, (1993).
[11] W.L. Jorgensen, J. Chandrasekhar,
J.D. Madura, R.W. Impey, M.L.
Klein, J. Chem. Phys., 79, 926-935,
(1983).
[12] T.A. Beu, J. Chem. Phys., 132,
164513, (2010).
[13] F. Müller-Plathe, Macromolecules,
29, 4782-4791, (1996).
[14] D.J. Price, C.L. Brooks, J. Chem.
Phys., 121, 10096-10103, (2004).
[15] I.S. Joung, T.E. Cheatham, J. Phys.
Chem. B, 112, 9020-9041, (2008).
[16] M.E. Suk, N.R. Aluru, J. Phys.
Chem. Lett., 1, 1590-1594, (2010).
[17] T. Darden, D. York, L. Pedersen, J.
Chem. Phys., 98, 10089-10092,
(1993).
[18] G. Wu, D.H. Robertson, C.L.
Brooks, M. Vieth, J. Comput.
Chem., 24, 1549-1562, (2003).
[19] R.W. Baker, Membrane technology,
Wiley Online Library, (2000).
[20] D. Cohen-Tanugi, J.C. Grossman,
Nano Lett., 12, 3602-3608, (2012).
[21] S.P. Surwade, S.N. Smirnov, I.V.
Vlassiouk, R.R. Unocic, G.M.
Veith, S. Dai, S.M. Mahurin, Nat.
Nanotechnol., 10, 459-464, (2015).