بررسی عملکرد پوشش سه و نه ماهه نانو نقره درکاهش بیوفولینگ قفس‌های پرورش ماهی سد ایوشان خرم آباد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیلات، دانشکده علوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس

2 گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان

3 گروه زیست‌دریا، پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی، تهران

4 گروه شیلات، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، کرج

چکیده

بیوفولینگ‌ها یکی از بزرگ‌ترین مشکلات جهانی در آبزی پروری ماهیان در قفس به شمار می‌روند. مطالعه حاضر با هدف بررسی اثر پوشش سه و نه ماهه نانو نقره در کاهش جمعیت موجودات نشست‌کننده‌زیستی در قفس‌های پرورش ماهیان قزل‌آلای‌رنگین-کمان سد ایوشان خرم‌آباد انجام شد. نمونه‌ها، به منظور بررسی میزان زیتوده و ترکیب گروه‌های موجودات نشست‌کننده‌زیستی، از پانل‌های توری مستقر در عمق یک متری کنار قفس‌های پرورش ماهی جدا‌سازی شدند. در این مطالعه 3 جنس از جلبک سبز، دیاتوم شناسایی شدند. بر اساس نتایج بین تیمار نانو 3 ماهه و نانو 9 ماهه اختلاف معنی‌دار مشاهده گردید و بین تیمار شاهد 3 ماهه و نانو 9 ماهه اختلاف معنی‌دار مشاهده نشد. بر اساس نتایج مشخص گردید پوشش نانو نقره می‌تواند به مدت 9 ماه اثر حفاظتی از رسوب موجودات نشست‌کننده‌زیستی داشته باشد با توجه به شستن تورهای قفس در این منطقه می‌توان استفاده از پوشش نانو نقره را پیشنهاد نمود که در کاهش هزینه‌ها، زمان و استرس به ماهی کمک می‌کند.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the performance of three- and nine-month nanosilver coating in reducing biofouling of fish breeding cages Ivshan Khorramabad Dam

[1] M.P. Masser, M.W. Brunson, Delta
Research and Extension Service, 160, 26-
35, (2008).
[2]Khodadadi et al., journal of Veterinary
clinical Pathology, 8(2), 461-472, (1393).
[3] N. Bloecher, Y. Olsen, J. Guenther,
Aquaculture 416, 302-309, (2013).
[4] R.A. Braithwaite, & L.A. McEvoy,
Advances in marine biology 47, 215-252,
(2004).
[5] J.E. Kassah, Norwegian University of
Science and Technology. Department of
Biology, (2012).
[6] H. Mardani, A. Shabani, S. Gorgin, A.
Ghare Aghaji, M. Aghilinejad, Master’s
Thesis, Gorgan University of Agriculture
and Natural Resources. (2011).
[7] M. Shahbazi, A. Sourinejad, S. Gorgin,
G. Mirmohammad Sadeghi, Y. Yosefzadi,
Journal of Aquatic Ecology, 8(3):28-35.
(2019).
[8] M. Heuser, C. Rivera, C. Nunez, G.
Cardenas, Journal of the Chilean Chemical
Society, 54(4), 448-453, ( 2014).
[9] M. Alishahi, M. Pashmfrosh, A.
Enayati, M. Dadar, M. Karamifar, First
congress of nanoparticles, Ahvaz, Faculty
of Veterinary Medicine, 76-78, (2011).
[10] S.W. Ali, S. Rajendran, M. Joshi, ,
Carbohydrate Polymers, 83(2), 438-446,
(2011).
[11] http://imagej.nih.gov.ij
[12] R.A. Braithwaite, M.C. Carracosa,
L.A. McEvoy, Aquaculture 262, 219–226,
(2007).
[13] N. Dubost, G. Masson, J.C. Moreteau,
Aquaculture 143, 303–318, (1996)