دوره و شماره: دوره 12، شماره 45، دی 1395 
خواص مغناطیسی اکسید روی آلاییده شده با فلزات واسطه

صفحه 33-37

الهه معینی سده؛ طیبه صیاد جنگلی؛ سیده ثریا موسوی