نانوفتوکاتالیست‌های پروسکایتی جهت تخریب آلاینده‌های آلی محیطی تحت تابش مرئی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات، تهران

چکیده

با افزایش آلودگی های صنعتی، هزینه تخریب آلاینده ها توسط فتوکاتالیست های مبتنی بر uv افزایش و با کاهش کارایی مواجه می باشد. به عبارت دیگر استفاده از منبع پاک و کم هزینه انرژی خورشید و نانوفتوکاتالیست های پروسکایتی فعال در ناحیه مرئی می تواند جایگزین بهتری باشد. در این مقاله ساختار، خواص و پایداری نانو فتوکاتالیست های پروسکایتی مطالعه می شوند و مکانیسم واکنش آنها در ناحیه مرئی ارزیابی می شوند. سپس عوامل موثر برفعالیت فتوکاتالیستی شامل مهندسی شکاف نواری، جابجایی از ناحیهuv به سمت مرئی در اثر آلاییدن فتوکاتالیست ها با فلزات، اندازه ذرات و مورفولوژی ساختارها بررسی می شوند. خواص نانو فتوکاتالیست های پروسکایتی سنتز شده توسط روش های سل-ژل و هیدروترمال در اثر استفاده از سورفکتانت ها شرح داده می شود. در آخر خواص فتوکاتالیستی چند نوع از نانو فتوکاتالیست های پروسکایتی برای تخریب رنگ های آلی متیلن بلو و متیل اورانژ گزارش می شود.
 

کلیدواژه‌ها