دوره و شماره: دوره 18، شماره 68، آذر 1401، صفحه 1-61 
مطالعه خواص الکتروشیمیایی زیست حسگر چاپی گلوکز مبتنی بر جوهر گرافن

صفحه 1-7

نغمه غلامعلی زاده؛ سعیده مزینانی؛ مجید عبدوس؛ علی محمد بازرگان