دوره و شماره: دوره 17، شماره 65، اسفند 1400 
نانوذرات برای مقابله با کووید-۱۹

صفحه 19-27

نرگس نیکوفرد؛ نرگس کریمی زاده