دوره و شماره: دوره 16، شماره 58، بهار 1399 
2. جاذب نانو متخلخل SBA-15 عامل دار شده با دی آمین فلوئورن جهت پیش تغلیظ نقره

صفحه 8-16

لیلا حاجی آقابابائی؛ علیرضا بدیعی؛ مریم خردمند؛ محمد رضا گنجعلی؛ قدسی محمدی زیارانی