SBA-15 عاملدار شده با دی آمین فلوئورن بهمنظور پیش تغلیظ نقره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه شیمی، دانشکده علوم، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی ، تهران، ایران

2 گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران، تهران

3 مرکز عالی الکتروشیمی، گروه شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

4 دانشکده شیمی، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران

چکیده

در این تحقیق،SBA-15 نانو متخلخل عامل دار شده با مشتق دی آمینی فلوئورن، برای استخراج یون نقره از محلول های آبی استفاده شد. بر اساس جذب - واجذب گاز نیتروژن، SBA-15 عامل دار شده مساحت سطح BET m2g-1 152 و قطر حفره nm 2/4 را نشان داد. اندازه گیری غلظت یونهای نقره با روش طیف سنجی جذب اتمی شعله ای انجام شد. نتایج نشان دادند که ماکزیمم استخراج یون نقره، در 6-5pH و با مقدار mg10 جاذب نانو متخلخل بعد از 10 دقیقه انجام می شود. بازیابی SBA-15 عامل دار با ml 25 محلول یک مولار سدیم تیوسولفات انجام شد. تحت شرایط بهینه، فاکتور تغلیظ و حدتشخیص روش به ترتیب 60 وg/Lµ 4/2 بودند. همچنین مشخص شد فرآیند جذب از مدل هم دمای لانگمویر پیروی می کند و ماکزیمم ظرفیت جذب جاذب 16/263 میکروگرم نقره به ازاء هر گرم جاذب SBA-15 عامل دار می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


نوید خمسه عشری، سید علی حسن‌زاده تبریزی، "اثر غلظت سورفکتانت برخواص دارورسانی سیلیکا نانومتخلخل تولید شده در محیط بازی"، مجله نانو مواد، شماره 31، 198-189، (1396).