اهداف و چشم انداز

انجمن نانوناوری ایران به عنوان یکی از بزرگترین متولیان امر ترویج نانوفناوری در کشور صاحب امتیاز نشریه علمی "دنیای نانو" است. انجمن نانوفناوری ایران از همه اساتید، صاحبنظران، دانشجویان و پزوهشگران دعوت به عمل می آورد دستاوردهای علمی خود را در قالب مقالات علمی-پژوهشی به زبان فارسی به این نشریه ارسال کنند.