سنتز سبز نقاط کوانتومی کربن آلائیده شده با نیتروژن N-CQDs با استفاده از پیاز به عنوان نانوحسگر فلورسانسی برای تشخیص و اندازه‌گیری نیتریت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

آزمایشگاه تحقیقاتی تجزیه نمونه‌های حقیقی، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده

اضافه کردن هترواتم‌ها به نقاط کوانتومی کربن می تواند خصوصیات ساختاری ، نوری و کاربردهای آنان را در زمینه‌های مختلف بهبود بخشد. در این کار، نقاط کوانتومی کربنی آلائیده شده با نیتروژن N-CQDs به روش سبز تهیه و به عنوان حسگر فلورسانس برای تشخیص و اندازه گیری نیتریت استفاده شدند. نقاط کوانتومی کربنی آلائیده شده با نیتروژن از طریق هیدروترمال با استفاده از پیاز و ان و ان- دی ایزوپروپیل اتیلن آمین تهیه شد. محصول نهایی با استفاده از طیف سنج تبدیل فوریه قرمز مشخصه یابی شد و همچنین خواص نوری و خواص نورتابی آن‌ به ترتیب به کمک طیف سنج‌های UV-Vis و فتولومینسانس مورد بررسی قرار گرفت. اندازه ذرات نقاط کوانتومی بدست آمده با استفاده از آنالیز میکروسکوپ الکترونی عبوری کمتر از 10 نانومتر تخمین زده شد. با افزایش غلظت نیتریت به حسگر، شدت فلورسانس به دلیل مکانیسم خاموشی کاهش یافت. تحت شرایط بهینه آزمایشگاهی زمان 30 دقیقه و pH اسیدی، پاسخ نقاط کوانتومی کربنی آلائیده شده با نیتروژن به آنالیت نیتریت در محدوده 014/0-85/2142 میکرومولار با حد تشخیص 008/0 میکرومولار و 989/0 R2 تعیین شد.
 

کلیدواژه‌ها