اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر علی ایرانمنش

دانشگاه تربیت مدرس

iranmanamodares.ac.ir

سردبیر

دکتر محمدحسین مجلس ارا

فیزیک دانشگاه خوارزمی

majlesaragmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر محمد الماسی کاشی

فیزیک دانشگاه کاشان

almackashanu.ac.ir

دکتر نیما تقوی نیا

فیزیک دانشگاه شریف

taghaviniasharif.ir

دکتر محسن جهانشاهی

بایوتکنولوژی دانشگاه بابل

infojwent.net

دکتر کیانوش خسروی دارانی

بیوتکنولوژی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

kiankhyahoo.com

دکتر علی اعظم خسروی

فیزیک دانشگاه شاهد

aliazam.khosravigmail.com

دکتر سید مهدی رضایت

فارماکولوژی دانشگاه تهران

rezayattums.ac.ir

دکتر بهزاد سلطانی

مهندسی مکانیک دانشگاه کاشان

bsoltanikashanu.ac.ir

دکتر مهرداد کوکبی

مهندسی مواد دانشگاه تربیت مدرس

mehrirmodares.ac.ir

دکتر غلامرضا نبیونی

دانشگاه اراک

g-nabiyouniaraku.ac.ir

دکتر علی اکبر یوسفی

مهندسی شیمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

a.yousefiippi.ac.ir

دکتر محمد بلوری زاده

فیزیک دانشگاه کرمان

blorizadehgmail.com