بررسی ساختار الکترونی و الکتریکی پروسکایت اکسید باریم تیتانیم به روش شبیه سازی با استفاده از بسته نرم افزاری کوانتوم اسپرسو

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فیزیک- دانشکده علوم- دانشگاه پیام نور

چکیده

چکیده در این کار پارامترهای ساختاری، الکترونی، خواص اپتیکی و پارامترهای ساختاری ترکیب از جمله تابع چگالی و تابع چگالی جزئی مربوط به ترکیب پروسکایت اکسید باریم تیتانیم در چارچوب رهیافت های ابتدا به ساکن مورد مطالعه قرار گرفته است. ساختار باریم تیتنیت BaTiO3 به دلیل خواص فروالکتریک فوق العاده با ثابت دی الکتریک بالا، تغییر دی الکتریک کم ونیز پایداری مکانیکی و شیمیایی در انواع مختلفی از کاربردهای الکترونیکی مورد استفاده واقع می شود. . نظریه تابع چگالی توأم با معادلات کوهن – شم Kohn - Shame محاسبات سیستم های بس ذره ای را به یک سیستم تک ذره ای تبدیل می کند که موجب ساده سازی و طولانی نبودن محاسبات می گردد. بنابراین این روش مبنای اکثر محاسبات کوانتومی بلورها از جمله این کار گردیده است. در واقع محاسبات با استفاده از روش شبه پتانسیل در چارچوب نظریه‌ی تابعی چگالی DFT و با تقریب شیب تعمیم یافته GGA با استفاده از نرم افزار اسپرسو و با کد PWscf محاسبه شده است.
 

کلیدواژه‌ها