سازوکار تشکیل و پایداری کلوئید نانوذرات نقره با استناد به تئوری های مرتبط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه بیوتکنولوژی، دانشکده علوم زیستی، دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

ذرات با اندازه بین 100-1 نانومتر نانوذره نامیده می شوند که نسبت سطح به حجم آنها بیشتر از حالت توده است. اصطلاح کلوئید در صورتی اعمال می گردد که ذرات سطح بزرگ تر و حجم کوچک تری داشته باشند لذا نانوذرات قادر به تولید کلوئید هستند. به علت استفاده گسترده از نانوذرات نقره ممکن است در هنگام ساخت، استفاده و یا بعد از فرسوده شدن به محیط زیست آزاد شوند و بر روی اکوسیستم و میکروارگانیسم ها اثر مضری بگذارند. سمیت نانوذرات نقره در هر اکوسیستم تاحد زیادی به پایداری کلوئید نقره وابسته است. عواملی که مانع کلوخه ای شدن نانوذرات می گردند پایدار کننده محسوب می شوند. پایداری کلوئیدها تابع عوامل بسیاری شامل نوع عامل پوشاننده و شرایط محیطی است. سه نوع مکانیسم پایداری نانوذرات وجود دارد که در این مطالعه به بررسی مکانیسم تشکیل و پایداری نانوذرات می پردازیم.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The mechanism of colloid formation and stability of silver nanoparticles based on related theories

[1] K. El-Nour, Arabian Journal of
Chemistry, 3, 135–140. (2010).
[2] H. Korbekandi, InTech. ISBN: 978-
953-51-0615-9, (2012).
[3] V. Makarov, Acta naturae. 6, 35-44,
(2014).
[4] B. Ajitha, RSC Advances. 6, 36171-
36179, (2016).
[5] A. Elbadawy, ACS.44, 1260-1266.
(2010).
[6] B. Ajitha, RSC Advances. 6, 36171-
36179, (2016).
[7] W. Abdelwahed, Advanced Drug
Delivery Reviews. 58, 1688–1713, (2006).
[8] C. Buzae, American Vacuum Society.,
(2007).
[9] A. Pais, Oxford University Press. ISBN
0-19-280672-6. (2005).
[10] J. Lewis, J. Am. Ceram. Soc. 83,
2341–5, (2000).
[11] https://en.wikipedia.org/wiki/Silver.
[12] MC. Fung, J. Toxicol. Clin. 34 ,119 –
126, (1996).
[13] J. Polte, CrystEngComm, 17(5),6809–
6830, (2015).
[14] R. Viswanatha, Recent Developments
and New Directions, (2007).
[15] N. Thanh, Chemical Reviews,
114(15), 7610–7630, (2014).
[16] M. Perez, Scripta Materialia,
52(8):709-712, (2017).
دنیای نانو، سال پانزدهم )1398 ،)شماره پنجاه و هفت
انجمن نانو فناوری ایران ISC ترویجی - علمی فصلنامه 10
و
ان
یای ن
دن
[17] G . Franci, Molecules, 20, 8856-8874,
(2015).
[18] Y.N. Rao, Radiation Physics and
Chemistry, 1240–1246,(2010).
[19] E. Janata, ChemInform, 107, 7334-
7336, ( 2003).
[20] Y. Ju –Nam, Science of The Total
Environment, 400, 396-414,(2008).
[21] G. Gaa, JACS, 126, 14678-14680,
(2004).
[22] T. Tolaymat, Science of the Total
Environment, 5, 999 – 1006, (2010).
[23] L. Balan, Materials Chemistry and
Physics, 104, 417 – 421, (2007).
[24] V. Sharma, Colloid Interface Sci. 145.
83 -96, (2009).
[25] N. Roy, International Journal of
Nanotechnology and Aplications, 4, 95 –
101, (2010).
[26] B. Ankamwar, Journal of nanoscience
and and nanotechnology, 10, 1665 – 1671 ,
(2005).
[27] S. Sinha, Applied Bioscience, 19, 1113
-1130, (2009).
[28] O. Choi, Water Research, 42, 3066 –
3074, (2008).
[29] M. Rai, Biotechnol. 27, 76 – 83,
(2009).
[30] R. Karnani, Indian Journal of
NanoScience. 1, 25-31, (2013).
[31] P. Tomasa, National Institute of
Technology RouRKELA – 769008,
ORISSA ,INOIA, (2013)
[32] Ira N. Levine, Physical Chemistry,
ISBN 0-07-231808-2, 955-962, (2001).
[33] S. Zeena, ACS J, 108,46556-46579.
(2003).
[34] A. Travan, Biomacromolecules, 10,
1429–1435, (2009).
[35] F. Mafune, ACS J, 104, 35, (2000).
[36] A. Atta, Molecules, 19, 6737-6753,
(2014).
[37] L. Kvıtek, Phys. Chem, 112, 5825-
5834,(2008).
[38] M. Goodarz Naseri, Fibers and
Polymers, No. 7, 831-836 ,(2012).
[39] H. Yao, Coal Science and
Engineering, 188–192,(2010).
[40] S. Banerjee, RSC Adv J, 5, 5667-
5673, (2015)
[41] A. Ulrich, Analytical Atomic
Spectromerty J, 27, 1120-1130, (2012).
[42] S. Tan, ACS, 23, 9836–9843. (2007).
[43] A. Ghadimi, Heat and Mass Transfer,
54, 4001-402, (2011).
[44] S. Mohana, Carbohydrate Polymers.
106, 469–474,( 2014).
[45] F. Gholamhoseinpoor, Molecular and
Biomolecular Spectroscopy. 2015, 134,
310–315, (2015).
[46] B. Wiley, Physical chemistry, 110,
15666-15675, (2006).
[47] O. Oluwafemi, Materials Letters. 106,
332–336, (2013).
[48] G. Ghodake, Colloids and Surfaces B:
Biointerfaces. 108, 147– 151, (2013).
[49] K. Cheng, Carbohydrate Polymers.
110, 195–202, (2014).
[50] E. Verwey, Elsevier, Amsterdam- New
York. (1948).
[51] D. J. Shaw, Great Britain. (1992).
[52] M. Sabbah, J Biotechnol Biomater 6:
e126. 1000e126, (2016)
[53] D. J. Shaw, Reed Educational and
Professional Publishing Ltd., Great Britain.
(1992).
[54] R. Gossmann, PLoS ONE
10(7)0127532, (2015).
[55] M. Gorbe, Materials, 95, 325. (2016).
[56] J. Jingkun, J Nanopart Res.11, 77–
89,(2009).
[57] D . korber, Annual Rev Microbial, 94-
39377, (1995).
[58] B. Derjaguin , Acta Phys. Chim. 10,
333-346.,(1939)
[59] I. Szilagyi, RSC,16, 1–24, (2010).