اندازه‌گیری باقی مانده آفت کش‌ها در مواد غذایی با حسگرهای الکتروشیمیایی مبتنی بر الکترودهای صفحه چاپی اصلاح شده با نانوذرات مقاله مروری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شیمی مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

2 استادیار گروه ایمنی و کنترل کیفیت مواد غذایی، موسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

چکیده

ابعاد کوچک، قابل حمل بودن، حساسیت، انتخاب پذیری بالا و گستره خطی وسیع خصوصیات ویژه حسگرهای الکتروشیمیایی هستند. در حسگرهای صفحه چاپی SPEs، سیستم الکترودی الکترودهای کار، مرجع و کمکی بر روی یک لایه واحد چاپ شده و با توجه به پاسخ‌های خطی و سریع، نیاز کم به انرژی، قابلیت کار در دمای محیط و تهیه آسان، می‌توانند مناسب‌ترین گزینه برای آنالیز درمحل باشند. برای بهبود عملکرد SPEs، سطح الکترود کار را می‌توان با فلزات نجیب، نانوذرات، آنزیم‌ها، توالی-های DNA و پلیمرهای قالب گیری شده مولکولی اصلاح نمود. حسگرهای مختلفی مبتنی بر اصلاح SPEs توسط آنزیم‌ها برای اندازه گیری باقی مانده آفت کش‌ها معرفی شده‌اند. واکنش آنزیم با سوبسترای خود گونه‌های الکتروفعال تولید می‌نماید که به صورت الکتروشیمیایی قابل اندازه‌گیری هستند. آفت کش به عنوان عامل مهار کننده، از فعالیت آنزیم کاسته و متناسب با آن جریان عبوری نیز کاهش می‌یابد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measurement of pesticide residues in food with electrochemical sensors based on Printed screen electrodes modified with nanoparticles

[1] O.D. Renedo, M.A. Alonso-Lomillo,
and M.J.A. Martínez. Talanta, 73, 202-
219 (2007).
[2] M. Trojanowicz. TrAC Trends in
Analytical Chemistry, 84, 22-47 (2016).
[3] H. Wang, G. Zhao, D. Chen, Z.
Wang, and G. Liu. International journal
of electrochemical science, 11, 10906-
10918 (2016).
[4] J. Mehta, P. Vinayak, D.S. Tuteja,
V. Chhabra, N. Bhardwaj, A.K. Paul,
K.-H. Kim, and A. Deep. Biosensors &
Bioelectronics, 83, (2016).
[5] F. Arduini, S. Cinti, V.
Scognamiglio, and D. Moscone.
Microchimica Acta, 183, 2063-2083
(2016).
[6] M. Khairy, H.A. Ayoub, and C.E.
Banks. Food Chemistry, 255, 104-111
(2018).
[7] E. Jubete, O.A. Loaiza, E. Ochoteco,
J.A. Pomposo, H. Grande, and J.
Rodrguez. Journal of Sensors, 2009,
(2009).
[8] N. Gan, X. Yang, D. Xie, Y. Wu,
and W. Wen. Sensors (Basel), 10, 625-
638 (2010).
[9] M. Li, Y.T. Li, D.W. Li, and Y.T.
Long. Analytica Chimica Acta, 734, 31-
44 (2012).
[10] M. Trojanowicz, A. Mulchandani,
and M. Mascini. Analytical Letters, 37,
3185-3204 (2004).
[11] K.A. Joshi, J. Tang, R. Haddon, J.
Wang, W. Chen, and A. Mulchandani.
Electroanalysis, 17, 54-58 (2005).
[12] D. Zang, M. Yan, S. Ge, L. Ge, and
J. YuAnalyst, 138, 2704-2711 (2013).
[13] J. Ping, Y. Wang, K. Fan, J. Wu,
and Y. Ying. Biosensors and
Bioelectronics, 28, 204-209 (2011).
[14] K. Charoenkitamorn, O.
Chailapakul, and W. Siangproh.
Talanta, 132, 416-423 (2015).
[15] I. Tiwari, M. Singh, M. Gupta, J.P.
Metters, and C.E. Banks. Analytical
Methods, 7, 2020-2027 (2015).
[16] S.A. Lim, H. Yoshikawa, E.
Tamiya, H.M. Yasin, and M.U. Ahmed.
RSC Advances, 4, 58460-58466 (2014).
[17] A. Bagheri Hashkavayi, J. Bakhsh
Raoof, R. Ojani, and E. Hamidi Asl.
Electroanalysis, 27, 1449-1456 (2015).
[18] Y.-H. Won, H.S. Jang, S.M. Kim,
E. Stach, M. Ganesana, S. Andreescu,
and L.A. Stanciu. Langmuir, 26, 4320-
4326 (2010).
[19] R.P. Deo, J. Wang, I. Block, A.
Mulchandani, K.A. Joshi, M.
Trojanowicz, F. Scholz, W. Chen, and
Y. Lin. Determination of
organophosphate pesticides at a carbon
nanotube/organophosphorus hydrolase
electrochemical biosensor. Analytica
Chimica Acta, 530, 185-189 (2005).
[20] M.A. Alonso-Lomillo, O.
Domínguez-Renedo, and M.J. ArcosMartínez. Screen-printed biosensors in
microbiology; a review. Talanta, 82,
1629-1636 (2010).
[21] J. Caiand D. Du. A, Journal of
Applied Electrochemistry, 38, 1217-
1222 (2008).
[22] M. Govindasamy, V. Mani, S.M.
Chen, T.W. Chen, and A.K.
Sundramoorthy. Scientific Reports, 7,
46471-46482 (2017).
[23] H. Li, J. Li, Z. Yang, Q. Xu, and X.
Hu. Analytical Chemistry, 83, 5290-
5295 (2011).
[24] D. Chen, Z. Liu, J. Fu, Y. Guo, X.
Sun, Q. Yang, and X. Wang. Journal of
Electroanalytical Chemistry, 801, 185-
191 (2017).
[25] Y. Lin, F. Lu, and J. Wang.
Electroanalysis, 16, 145-149 (2004).
[26] A.N. Ivanov, R.R. Younusov, G.A.
Evtugyn, F. Arduini, D. Moscone, and
G. Palleschi. Talanta, 85, 216-221
(2011).
[27] Q. Zhang, Q. Xu, Y. Guo, X. Sun,
and X. Wang. RSC Advances, 6, 24698-
24703 (2016).
[28] C. Tortolini, P. Bollella, R.
Antiochia, G. Favero, and F. Mazzei.
Sensors and Actuators B: Chemical,
224, 552-558 (2016).
[29] E. Khaled, M.S. Kamel, H.N.A.
Hassan, H. Abdel-Gawad, and H.Y.
Talanta, 119, 467-472 (2014).
[30] W. Wei, X. Zong, X. Wang, L.
Yin, Y. Pu, and S. Liu. Food Chemistry,
135, 888-892 (2012).