مروری بر استفاده از نانو نورکاتالیزورها در حذف آنتی بیوتیک تتراسایکلین به عنوان یک آلاینده آلی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه تهران

2 دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلیتکنیک تهران)

چکیده

تتراسایکلین به عنوان یک آنتی بیوتیک طیف وسیع، به طور گسترده در انسان، حیوان و آبزی پروری برای پیشگیری و درمان بیماری های عفونی باکتریایی مورد استفاده قرار می گیرد. با توجه به جذب ضعیف تتراسایکلین توسط بدن انسان و حیوان، بیشتر آن ها به عنوان ترکیب اصلی متابولیزه نشده به محیط زیست دفع می شود. حضور تتراسایکلین در آب می تواند سبب مشکل مقاومت آنتی یوتیکی شود که تهدیدی جدی برای سلامتی انسان و حیوان ها است. از سوی دیگر، به دلیل ساختار شیمیایی پایدار و مقاومت در برابر تخریب زیستی، تتراسایکلین نمی تواند به طور موثر توسط سامانه‌های معمول تصفیه آب و فاضلاب حذف شود. بنابراین، استفاده از روش های جدید برای حذف تتراسایکلین از آب و فاضلاب ضروری است. در این مطالعه، تخریب و حذف تتراسایکلین توسط فرایند نورکاتالیزگری در حضور نانو نورکاتالیزورهای مختلف مورد بررسی قرار گرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


[1] T. Bora, J. Dutta, J. nanosci. Nanotechnol., 14(1), 613-626, (2014).
[2] R.K. Ibrahim, M. Hayyan, M.A. AlSaadi, A. Hayyan, S. Ibrahim, Environ. Sci. Pollut. Res., 23(14), 13754-13788, (2016).
[3] A. Jelić, M. Petrović, D. Barceló, Springer, 47-70, (2012).
[4] Z. Cai, A.D. Dwivedi, W.N. Lee, X. Zhao, W. Liu, M. Sillanpää, D. Zhao, C.H. Huang, J. Fu, Environ. Sci.: Nano, 5(1), 27-47, (2018).
[5] S. Suárez, M. Carballa, F. Omil, J.M. Lema, Rev. Environ. Sci. Bio/Technol., 7(2), 125-138, (2008).
[6] X. Zheng, W. Fu, F. Kang, H. Peng, J. Wen, J. Ind. Eng. Chem., 68, 14-23, (2018).
[7] D. Fatta-Kassinos, S. Meric, A. Nikolaou, Anal. Bioanal. Chem., 399(1), 251-275, (2011).
[8] T.F.T. Omar, A. Ahmad, A.Z. Aris, F.M. Yusoff, TrAC, Trends Anal. Chem., 85, 241-259, (2016).
[9] J. Wang, S. Wang, J. Environ. Manage., 182, 620-640, (2016).
[10] Y. Yang, Y.S. Ok, K.H. Kim, E.E. Kwon Kwon, Y.F. Tsang, Sci. Total Environ., 596, 303-320, (2017).
[11] S.J. Varjani, M.C. Sudha, Springer, 91-115, (2018).
[12] J. Rivera-Utrilla, M. Sánchez-Polo, M.Á. Ferro-García, G. Prados-Joya, R. Ocampo-Pérez, Chemosphere, 93(7), 1268-1287, (2013).
[13] M. Cerro-Lopez, M.A. Méndez-Rojas, Springer, 201-219, (2017).
[14] I. Michael, L. Rizzo, C.S. McArdell, C.M. Manaia, C. Merlin, T. Schwartz, C. Dagot, D. Fatta-Kassinos, Water research, 47(3), 957-995, (2013).
[15] M. Grassi, G. Kaykioglu, V. Belgiorno, G. Lofrano, Springer, 15-37, (2012).
[16] B. Bethi, S.H. Sonawane, B.A. Bhanvase, S.P. Gumfekar, Chem. Eng. Process., 109, 178-189, (2016).
[17] D. Hernández-Uresti, A. Vázquez, D. Sanchez-Martinez, S. Obregón, J. Photochem. Photobiol., A., 324, 47-52, (2016).
[18] A. Nezamzadeh-Ejhieh, A. Shirzadi, Chemosphere, 107, 136-144, (2014).
[19] M. Ahmadi, H.R. Motlagh, N. Jaafarzadeh, A. Mostoufi, R. Saeedi, G. Barzegar, S. Jorfi, J. Environ. Manage., 186, 55-63, (2017).
[20] M. Cao, P. Wang, Y. Ao, C. Wang, J. Hou, J. Qian, J. Colloid Interface Sci., 467, 129-139, (2016).
[21] Y. Chen, K. Liu, Chem. Eng. J., 302, 682-696, (2016).
[22] B. Gao, J. Wan, D. Hu, Y. Chen, B. Lin, Chem. Res. Chin. Univ., 33(6), 934-938, (2017).
[23] D. He, Y. Sun, L. Xin, J. Feng, Chem. Eng. J., 258, 18-25, (2014).
[24] L. He, Y. Dong, Y. Zheng, Q. Jia, S. Shan, Y. Zhang, J. Hazard. Mater., 361, 85-94, (2019).
[25] X. Hu, Z. Sun, J. Song, G. Zhang, C. Li, S. Zheng, J. Colloid Interface Sci., 533, 238-250, (2019).
[26] H. Wang, X. Yang, J. Zi, M. Zhou, Z. Ye, J. Li, Q. Guan, P. Lv, P. Huo, Y. Yan, J. Ind. Eng. Chem., 35, 83-92, (2016).
[27] M. Khodadadi, M.H. Ehrampoush, M.T. Ghaneian, A. Allahresani, A.H. Mahvi, J. Mol. Liq., 255, 224-232, (2018).
[28] A.C. Martins, A.L. Cazetta, O. Pezoti, J.R.B. Souza, T. Zhang, E.J. Pilau, T. Asefa, V.C. Almeida, Ceram. Int., 43(5), 4411-4418, (2017).
[29] Y. Liu, J. Kong, J. Yuan, W. Zhao, X. Zhu, C. Sun, J. Xie, Chem. Eng. J., 331, 242-254, (2018).
[30] F. Chen, Q. Yang, X. Li, G. Zeng, D. Wang, C. Niu, J. Zhao, H. An, T. Xie, Y. Deng, Appl. Catal., B., 200, 330-342, (2017).
[31] F. Guo, W. Shi, W. Guan, H. Huang, Y. Liu, Sep. Purif. Technol., 173, 295-303, (2017).