بررسی خواص ساختاری و ضرایب اپتیکی نانوذرات تیتانات باریم توسط روابط کرامرز-کرونینگ

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه تربیت مدرس، تهران

3 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه نیشابور

چکیده

در این تحقیق، تهیه و مشخصه یابی نانو پودرهای تیتانات باریم از طریق فرآیند واکنش حالت جامد و به کارگیری ترکیبات و مواد اولیه تهیه شده از معادن داخلی موجود در کشور مورد بررسی قرارگرفته است. نانوپودر تیتانات باریم در دماهای C°1100، C°1200و C°1300 تهیه شدند. به منظور شناخت فازهای موجود، ساختار و ریخت شناسی پودر سنتز شده، از روش پراش اشعه ایکس و میکروسکوپ الکترونی روبشی استفاده شده است. با استفاده از روابط کرامرز-کرونینگ ضریب شکست و ضریب خاموشی نمونه ها بدست آمد. نتایج پراش اشعه ایکس نشان می‌دهد با افزایش دما، فازهای موجود در پودرها به فاز تیتانات باریم نزدیک‌تر می‌شود. تصاویر تهیه شده توسط میکروسکوپ الکترونی روبشی، ساختار نانو ذرات تشکیل دهنده پودر مورد نظر را نشان می‌دهد. با افزایش دمای کلسینه شدن و تشکیل کامل فاز تیتانات باریم، مدهای طولی و عرضی فونونی نوری نمونه ها کاهش یافت.
 

کلیدواژه‌ها


[1] B. S. Mitchell, Wiley, New Jersey, (2004).
[2] A. H. Morrish, Wiley, New York, (1965).
[3] W. Wang, L. Cao, W. Liu, G. Su, W. Zhang, Ceramics International, 39, 7127-7134, (2013).
[4] Q. Huang, L. Gao, Journal of Materials Chemistry, 14, 2536-2541, (2004).
[5] M. Nadafan, M. Parishani, Z. Dehghani, R. Malekfar, GH. H. Khorrami, Results in Physics, 7, 3619-3623, (2017).
[6] GH. H. Khorrami, A. Khorsand Zak, A. Kompany, R. yousefi, Ceramics International, 38, 5683-5690, (2012).
[7] M. Nadafan, M. R. Tohidifar, M. Karimi, R. Malekfar, GH. H. Khorrami, Ceramics International, 44, 15804-15808, (2018).
[8] D. M. Roessler, British Journal of Applied Physics, 17, 1313-1317, (1966).
[9] D. M. Roessler, British Journal of Applied Physics, 16, 1119-1123, (1965).
[10] M. Abramowitz, I. A. Stegun, Dover, New York. 1965.
[11] S. S. Ng, Z. Hassan, H. Abu Hassan, Jurnal Teknologi, 44, 67-76, (2006).