بهینه‌سازی برخی از مشخصه‌های آشکارساز نقطه کوانتومی جدید GaN/AlGaN

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه فیزیک، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسالمی، تبزیز، ایران

چکیده

در این تحقیق برخی از مشخصه های آشکار ساز مبتنی برساختارجدید نقطه کوانتومی کروی GaN/AlGaN مطالعه شده است. برای این منظور ابتدا با استفاده ازتقریب جرم موثرمعادله شرودینگر در دستگاه مختصات کروی حل شد، سپس با استفاده از توابع موج، عناصر ماتریس گذار دو قطبی و قدرت نوسان کنندگی، ضریب جذب بدست آمد. نتایج نشان دادند افزایش اندازه نقص یعنی هسته و کسر مولی علاوه بر تغییر ضریب جذب سبب جابجایی پیک آن نیز می شوند. افزایش طول عمر تراز فقط سبب کاهش مقدار جذب می شود و قله جذب نیز بدون تغییر می ماند، همچنین با توجه به نوع ساختار افزایش اندازه پوسته نقطه کوانتومی تغییرات محسوسی درمنحنی ایجاد نمی کند.
 

کلیدواژه‌ها