بررسی اثر استوکیومتری ‏MgxZn1-xO‏ روی پایداری سل ‏

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه خوارزمی، دانشکده فیزیک

چکیده

در این مقاله سل ترکیبی غلیظ اکسیدروی و منیزیم با غلظت‌ 1 مولار و درصدهای مختلف ترکیبی به روش سل-ژل تهیه شده ‏که برای‎ ‎مدت طولانی همچنان پایدار است. این غلظت نقش بسیار اساسی در تهیه لایه‌های نازک یکنواخت ایفا می‌کند. برای ‏دست یابی به این مهم از پیش ماده‌ی استات روی دوآبه، استات منیزیم چهارآبه و تری اتانول آمین (TEA) به عنوان تنها پایدار ‏کننده استفاده گردیده است. خواص اپتیکی نانو ذرات سنتز شده در این محلول با محاسبه گاف انرژی و سایز ذرات از روی طیف ‏جذبی و بررسی طیف عبوری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. ‏

کلیدواژه‌ها


[1] Y F Li, B Yao, R Deng, B H Li and et.al, J. Phys. D: Appl. Phys. 42 (2009) 105102 [2] L. Schmidt. Mende, J.L. MacManus, Driscoll, Mater.Today 10, (2007); 40. [3] M. S. Kim, Keun Tae Noh, Kwang Gug Yim and et.al, Bull. Korean Chem. Soc. 2011, Vol. 32, No. 9 3453 [4] M.M. Ba-Abbad ,A.H. Kadhum, A. Mohamad, M.S.Takriff, K.Sopian, Journal of Alloys and Compounds , 550 , (2013); 63–70. [5] M. Dutta, S. Mridha, D. Basak, Appl.Surf.Sci. 254, (2008); 2743. [6] B. Efafi, M. Sasani Ghamsari, M.A. Aberoumand, M.H. Majles Ara, H. Hojati, Mater. Lett. 111(2013) 78. [7] A. H. Moharram, S. A. Mansour, M. A. Hussein and M. Rashad, Journal of Nanomaterials Volume 2014 (2014), Article ID 716210 R. Sreeja, J. John, P.M. Aneesh, M.K. Jayaraj , Optics Communications 283 , (2010) ; 2908–2913.