اثر زمان واکنش بر خواص ساختاری نانوسیم های TiO2 در روش هیدروترمال

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد اسالمی واحد رودهن، دانشکده علوم پایه

چکیده

در این مقاله،رشد نانوسیم‌های ‏TiO2‎‏ به روش هیدروترمال بر روی زیرلایه ‏Ti‏ در دمای 180درجه سانتیگراد مورد بررسی قرار گرفته است. به ‏منظور بررسی فرایند رشد نانوسیم‌ها، زمان واکنش از 5 تا 72 ساعت تغییر داده شد و مکانیسم رشد نانوسیم‌ها مورد مطالعه قرار گرفت.نتایج نشان داد که ‏با افزایش زمان واکنش می‌توان به نانوسیم‌هایی باقطر کمتر و طول بیشتر دست پیدا کرد. نتایج تحلیل ‏XRD‏ وجود دو فاز آناتاز و روتایل را در دمای ‏پخت700درجه نشان داد.‏

کلیدواژه‌ها


1. .S. S., Mao, Y. chen, Int. J. Energy. Res 31 (2007) 619. 2. . H. K. Ha, M. Yosmoto, H. Koinuma, B.Moon, H. ishiwara, Appl.Phy.Lett 688 (1996) 2965 3. . S. P. Albu, A. Ghicov, J. M. Macak, R. Hahn, P. Schmuki, Nano letter 7 (2007) 862 4. . A. R. Armstrong, J. Ganales, R. Garcia, P. g. Bruce, Adv matter 17 (2005) 862 5. . U. Bach, D. Lupo, M. P. Comte, J. E. Moser, F. Weissortel, J. Salbeacl, H. Spreitzer, M. Gratzel, Nature 395 (1998) 583 6. [6]. A. Rothschild, A. Evakov, Y. Shapira, N. Ashkenasy and Y. Komen, Surrf. Sci. 419(2003) 532 7. .S. J. Limmer, G. Cao, Adv matter, 15 (2003)427 8. . D. K Yi, S. J. Yoo, D. Y. Kim, Nano lett 2 (2002) 1101 9. [9]. Z. Miao, D. Xu, J. Ouyang, G. Guo, X. Zhao, Y. Tang, Nano lett 2 (2002) 717 10. . J. –J. Wu, C. –C. Yu, J. Phys. Chem. B 108 (2004) 3377 11. . Y. Lei, L. D. Zhang, J.C. Fan, Chem. Phys. Lett 338 (2001) 231 12. . Y. Zhu, H. li, Y. Kaltypin, Y. R. Hccohen, A. Gedanken, Chem. Commun (2001) 2612 13. . G. Wang, G. Li, Eur. Phys. J. D 24 (2003) 335 14. . C. Xu, Y. Zhan, K. Hong, G. Wang, Solid State commun 126 (2003) 545 15. . X. Peng, A. Chen, J. Mater. Chem. 14 (1998) 2542 16. . K. Huo, X. Zhng, L. Hu, X. Sun, J. Fu, P. k. Chu, Appl. Phys. Lett 93 (2008) 013105 17. . Y. wang, H. Yang, H. Xu, Matter. Lett 64 (20100 164 18. . A. Hu, X. Zhang, K. D. Oakes, P. Peng, Y. N. Zhou, M. R. Sevvos. J. Hazar. Material 189 (2011) 278