مروری بر انواع روش‌های سنتز نانو ساختارهای اکسید روی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگاه مواد و انرژی

چکیده

اکسید روی‎ ‎یک‎ ‎ترکیب‎ ‎نیمه‎ ‎رسانا‎ ‎با باند‎ ‎ممنوعه‎ ‎‏(‏ev‏3/4) می باشد،‎ ‎که دارای ساختار‎ ‎شش گوشه پایدار است. وجود چنین‎ ‎ویژگی هایی، کاربرد ‏‎ ‎ZnOرا در ابزارهای نوری، وریستورها و سنسورهای گازی افزایش داده است. خواص جالبی از قبیل‎ ‎نیمه هادی،‎ ‎پیزوالکتریک و‎ ‎پیروالکتریک اکسید روی ‏توجه زیادی را بر‎ ‎روی‎ ‎سنتز‎ ‎کردن‎ ‎و ویژگی‎ ‎این مواد‎ ‎متمرکز‎ ‎نموده است. لذا این مقاله به بررسی روش های مختلف تولید ‏‎ ZnOو‎ ‎بطور خاص‎ ‎به‎ ‎روش های ‏سنتز: ‏VS،‏VLS‎، سل ژل، هیدروترمال و تولید نانو کریستال های ‏ZnO‏ با استفاده از امواج مایکروویو و‎ ‎بررسی‎ ‎خواص آن می پردازد.‏

کلیدواژه‌ها


1-X. Y. Kong and Z. L. Wang, Nano. Lett. 3, 1625 (2003). 2-Zhiyong Fan and Jia G. Lu. Zinc Oxide Nanostructures: Synthesis and Properies, Jornal of Nanoscience and Nanotechnology,vol.5,1561-1573,2005. 3-N.Faal Hamedani and F.Farzaneh,Synthesis of ZnO Nanocrystals With Hexagonal (Wortzite) Structure in Water Using Microwave Irradiation, Jornal of Sciences,Islamic Republic of Iran 17(3):231-234(2oo6) University of Tehran, ISSN 1016-1104. 4- Yukiya Hakuta, Hiromichi Hayashi and Kunio Arai, Preparation of Metal Oxide Nanowires by Hydrothermal Synthesis in Supercritical Water, Mat.Res.Soc.Symp.Vol.789,2004 Material Research society. 5- Atul Gupta et al. Nano and Bulk Crystals of ZnO: Synthesis and Characterization, Digest Journal of Nanomaterials and Biostructure Vol.1,No.1,March 2006,P.1-9. 6-Yong Jae Kwon et al. Characterization of ZnO Nanopowders Synthesized by the Polymerized Complex Method via an Organochemical Route, Jornal of Ceramic Processing Research.Vol.3,No.3,pp.146~149(2002) 7- S.Shishiyanu et al. Synthesis and Characterization of Functional Nanostructured Zinc Oxide Films, Electrochemical Society,3(9) 65-71(2006) 8 - Harish Bahadur et al. Characterization of ZnO Thin Films, Institute of Electrical Engineers (IEE) Vol. 18, 2004. 9- Susan huang et al. Coducting and optical properties of transparent conducting indium-doped zinc oxide thin films by sol-gel processing, www. Scied. Science.doe.gov/ scied/JUR_v4/PDFs/huang.