نانولیپوزوم های دارورسان در درمان موثر سرطان پستان

نویسندگان

مرکز تحقیقات پروتئین دانشگاه شهید بهشتی تهران

چکیده

در سال های اخیر نانوحامل ها، با اثر گذاری بر سمیت سیستمیک داروهای سرطان، تحول شگرفی را در درمان بسیاری از بیماری ها به وجود آورده اند که از آن میان لیپوزوم ها از اهمیت ویژه ای برخوردار هستند. نانولیپوزوم ها ساختارهای کلوئیدی متشکل از یک غشای دو لایه کروی از مولکولهای چربی کاملا بسته هستند که امروزه به عنوان حامل های رسانش دارو، ژن و ... مورد استفاده قرار می گیرند. توانایی این نانوساختارها در کپسوله نمودن مقدار زیاد دارو، به حداقل رساندن عوارض جانبی ناخواسته، اثربخشی بالا و سمیت پایین توانسته علاقه محققین را به آن جلب کند و نانولیپوزوم ها را به عنوان ابزاری مفید در دارورسانی هدفمند به دنیای علم و فناوری معرفی کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Drug-carrying nanoliposomes in the effective treatment of breast cancer

نویسندگان [English]

 • M. Yazdani
 • M. Rahmandost
 • H. Kochekzadeh

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nanoliposome
 • Drug formulations
 • targeted drug delivery
 • breast cancer
 1. [1]

  1. Shanmugam, S. Selvakumar, C.S. Yeh, Near Infrared light responsive nanomaterials in cancer therapeutics, Chem. Soc. Rev. 43 (2014) 6254–6287. doi:10.1039/c4cs00011k.

  [2]          Y. Li, X. Li, A. Doughty, C. West, L. Wang, F. Zhou, R.E. Nordquist, W.R. Chen, Phototherapy using immunologically modified carbon nanotubes to potentiate checkpoint blockade for metastatic breast cancer, Nanomedicine Nanotechnology, Biol. Med. 18 (2019) 44–53. doi:10.1016/j.nano.2019.02.009.

  [3]          M. Fu, W. Tang, J.J. Liu, X.Q. Gong, L. Kong, X.M. Yao, M. Jing, F.Y. Cai, X.T. Li, R.J. Ju, Combination of targeted daunorubicin liposomes and targeted emodin liposomes for treatment of invasive breast cancer, J. Drug Target. 28 (2020) 245–258. doi:10.1080/1061186X.2019.1656725.

  [4]          J. Vyas, J.H. Patel, R.N. Patel, Receptor Targeting Liposomal Nano Formulations for Drug Delivery in Breast Cancer, PharmaTutor. 7 (2019) 1–9.

  [5]          M. V. Yezhelyev, X. Gao, Y. Xing, A. Al-Hajj, S. Nie, R.M. O’Regan, Emerging use of nanoparticles in diagnosis and treatment of breast cancer, Lancet Oncol. 7 (2006) 657–667. doi:10.1016/S1470-2045(06)70793-8.

  [6]          Z.Q. Xu, Q.Q. Yang, J.Y. Lan, J.Q. Zhang, W. Peng, J.C. Jin, F.L. Jiang, Y. Liu, Interactions between carbon nanodots with human serum albumin and γ-globulins: The effects on the transportation function, J. Hazard. Mater. 301 (2016) 242–249. doi:10.1016/j.jhazmat.2015.08.062.

  [7]          S. Asfia, M. Mohammadian, H. Kouchakzadeh, Polymeric nanoparticulates as efficient anticancer drugs delivery systems, in: M. Rahmandoust, M. reza Ayatollahi (Eds.), Nanomater. Adv. Biol. Appl., Springer International Publishing, 2019: pp. 55–84. doi:10.1007/978-3-030-10834-2_3.

  [8]          J. Lao, J. Madani, T. Puértolas, M. Álvarez, A. Hernández, R. Pazo-Cid, Á. Artal, A. Antón Torres, Liposomal Doxorubicin in the Treatment of Breast Cancer Patients: A Review, J. Drug Deliv. 2013 (2013) 456409:1–12. doi:10.1155/2013/456409.

  [9]          C. Zylberberg, S. Matosevic, Pharmaceutical liposomal drug delivery: a review of new delivery systems and a look at the regulatory landscape, Drug Deliv. 23 (2016) 3319–3329. doi:10.1080/10717544.2016.1177136.

  [10]        G. Sharma, S. Anabousi, C. Ehrhardt, M.N.V. Ravi Kumar, Liposomes as targeted drug delivery systems in the treatment of breast cancer, J. Drug Target. 14 (2006) 301–310. doi:10.1080/10611860600809112.

  [11]        م. گودرزوند, ز. عطائی, نانوسامانه‌های دارویی و لیپوزوم‌ها, نشریه علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی البرز. 7 (1397) 220–232. doi:10.29252/aums.7.3.220.

  [12]        H. Pandey, R. Rani, V. Agarwal, Liposome and their applications in cancer therapy, Brazilian Arch. Biol. Technol. 59 (2016) 16150477:1–10. doi:10.1590/1678-4324-2016150477.

  [13]        H. Daraee, A. Etemadi, M. Kouhi, S. Alimirzalu, H. Daraee, A. Etemadi, M. Kouhi, S. Alimirzalu, A. Akbarzadeh, Application of liposomes in medicine and drug delivery Application of liposomes in medicine and drug delivery, Artif. Cells, Nanomedicine, Biotechnol. 44 (2016) 381–391. doi:10.3109/21691401.2014.953633.

  [14]        J. Zhang, Y. Luo, X. Zhao, X. Li, K. Li, D. Chen, M. Qiao, H. Hu, X. Zhao, Co-delivery of doxorubicin and the traditional Chinese medicine quercetin using biotin-PEG2000-DSPE modified liposomes for the treatment of multidrug resistant breast cancer, RSC Adv. 6 (2016) 113173–113184. doi:10.1039/c6ra24173e.

  [15]        H. Kouchakzadeh, T. Soudi, N.H. Aghda, S.A. Shojaosadati, Ligand-modified Biopolymeric Nanoparticles as Efficient Tools for Targeted Cancer Therapy, Curr. Pharm. Des. 23 (2017) 5336–5348. doi:10.2174/1381612823666170526101408.

  [16]        J.O. Eloy, M. Claro de Souza, R. Petrilli, J.P.A. Barcellos, R.J. Lee, J.M. Marchetti, Liposomes as carriers of hydrophilic small molecule drugs: Strategies to enhance encapsulation and delivery, Colloids Surfaces B Biointerfaces. 123 (2014) 345–363. doi:10.1016/j.colsurfb.2014.09.029.

  [17]        A. Akbarzadeh, R. Rezaei-Sadabady, S. Davaran, S.W. Joo, N. Zarghami, Y. Hanifehpour, M. Samiei, M. Kouhi, K. Nejati-Koshki, Liposome : classification , prepNew aspects of liposomesaration , and applications, Nanoscale Res. Lett. 8 (2013) 102. doi:10.1186/1556-276X-8-102.

  [18]        ا. مقیمی پور, م. کوچک, ر. بهمندار, نانولیپوزوم ها به عنوان حامل های دارورسان جدید, مجله علمی پزشکی جندی شاپور. 12 (1392) 467–483.

  [19]        R. Tanbour, A. M. Martins, W. G. Pitt, G. A. Husseini, Drug Delivery Systems Based on Polymeric Micelles and Ultrasound: A Review, Curr. Pharm. Des. 22 (2016) 2796–2807. doi:10.2174/1381612822666160217125215.

  [20]        Y. Sun, X. Li, L. Zhang, X. Liu, B. Jiang, Z. Long, Y. Jiang, Cell Permeable NBD Peptide-Modified Liposomes by Hyaluronic Acid Coating for the Synergistic Targeted Therapy of Metastatic Inflammatory Breast Cancer, Mol. Pharm. 16 (2019) 1140–1155. doi:10.1021/acs.molpharmaceut.8b01123.

  [21]        J.W. Park, Liposome-based drug delivery in breast cancer treatment, Breast Cancer Res. 4 (2002) 95–99. doi:10.1186/bcr432.