اثر تغییرات مورفولوژی سطح بستر در رشد نانوکریستال های الماس به روش HFCVD

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدس، تهران، ایران

2 دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه میبد، یزد

چکیده

کربن یکی از فعالترین عناصر جدول تناوبی مندلیف با تعداد زیادی آلوتروپ است که از میان آنها، الماس به لحاظ خواص منحصر بفرد آن، همواره مورد توجه بسیاری از پژوهشگران قرار بوده است. از میان روشهای متنوع تولید الماس نانویی، روش رسوب دهی بخارات شیمیایی به کمک فیلامان داغ (HFCVD) از روش های متداول با بازده خوب و کم هزینه نسبت به سایر روش ها محسوب می­شود. این مقاله، به بررسی اثر ریخت­شناسی سطح و نحوه آماده سازی سطح بستر آلومینیوم در رشد و کیفیت نانو کریستالهای الماس به روش HFCVD پرداخته شده است. تغییر ریخت­ شناسی سطح در این مقاله با تغییر زبری روی سطح بررسی شده است. برای ایجاد زبری سطح متفاوت در نمونه ­ها از دستگاه پولیش زنی و خمیر الماس استفاده شده است و آنالیز بررسی تغییر ریخت­ شناسی سطح نمونه ­ها به کمک میکروسکوپ نیروی اتمی (AFM) انجام شده است. برای مقایسه بهینه نتایج آلومینیوم، از یک بستر سیلیکونی به عنوان مرجع که در شرایط یکسان با بسترهای آلومینیومی برای رشد کریستال­های الماس قرار گرفتند، استفاده شده است. از گاز متان و هیدروژن با نسبت 5 به 100 و فلوی کلی حدود sccm300 به برای مدت زمان 60 دقیقه برای رشد کریستال­های الماس بهره گرفته شد. نتایج آنالیز پراش پرتو ایکس (XRD)، افزایش شدت و کیفیت الماس را با کاهش زبری بستر آلومینومی را نشان دادند. از مقایسه نتایج بستر آلومینیم در حالت بهینه با نتایج سیلیکون مشاهده شد که کیفیت رشد کریستال­های الماس در آلومینیم با میانگین زبریnm11/37ازبستر مرجع سیلیکون بهتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Effect of Different Surface Morphology on Growth of Nanocrystalline Diamond by HFCVD

نویسندگان [English]

  • Zahra Khalaj 1
  • Fatemeh Shahsavari 2
1 -Physics department, Shahr-e-Qods branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran. -Academic Member & Dean of Young Researchers and Elite Club
2 Faculty of Engineering, Meybod university, Yazd, Iran
چکیده [English]

Carbon is one of the most important element in Periodic Table which consist of several allotropes. Among various allotropes of carbon, Diamond is one of the remarkable one because of its outstanding properties which attracts many researchers. There is various method for diamond production that Hot filament Chemical Vapor Deposition (HFCVD) is most commercial due to its low cost and high production ratio in comparison with other methods. In this paper, the effect of surface morphology variance and treatment methods on surface roughness were investigated. The substrate was polished with Diamond paste and polishing system. The roughness of the substrates was analyzed with Atomic Force Microscopy (AFM). The result of the optimum Al substrate was compared with Si-Au substrate as a reference. A combination of CH4/H2 with 5% flow ratio and 300 sccm flow ratio for 60 minutes was fed into the reaction chamber. The result of the X-ray diffraction method (XRD) illustrated the high intensity and high-quality diamond production was obtained with decreasing the Aluminum surface roughness. The results show that the quality of the diamond in Al substrate with 11.37nm average roughness is better than silicon coated gold as a reference.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Surface Roughness
  • Morphology
  • Diamond
  • HFCVD
[1] J. Peng, J. Zenga, C. Xiong, L. Li. The effect of interlayer reactivity on the quality of diamond coating by HFCVD deposition, Journal of Alloys and Compounds, 835, 155035, (2020).
[2] N. Yang. Novel Aspects of Diamond: From Growth to Applications: Springer International Publishing; 2020.
[3] A.V. Gaydaychuk, S.A. Linnik, S.P. Zenkin. High temperature tribology of heavily boron doped diamond films against steel, International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 88, 105191, (2020).
[4] R. Sachan, A. Bhaumik, P. Pant, J. Prater, J. Narayan. Diamond film growth by HFCVD on Q-carbon seeded substrate, Carbon, 141, 182-9, (2019).
[5] J. Peng, C. Xiong, J. Liao, J. Liao, L. Yuan, L. Li. Study on the effect of Ar-containing work gas on the microstructure and tribological behavior of nanocrystalline diamond coatings, Tribology International, 153, 106667, (2021).
[6] K.H. Lee, W.K. Seong, R.S. Ruoff. CVD diamond growth: Replacing the hot metallic filament with a hot graphite plate, Carbon, 187, 396-403, (2022).
[7] Y. Takamori, M. Nagai, T. Tabakoya, Y. Nakamura, S. Yamasaki, C.E. Nebel, X. Zhang, T. Matsumoto, T. Inokuma, N. Tokuda. Insight into temperature impact of Ta filaments on high-growth-rate diamond (100) films by hot-filament chemical vapor deposition, Diamond and Related Materials, 118, 108515, (2021).
[8] F. Lu, Z. Fu, X. Bai, T. Hao, T. Liu, T. Zheng. Research on the growth state and performance of diamond coatings based on different carbon source concentration and temperature, Fullerenes, Nanotubes and Carbon Nanostructures 1-9, (2022).
[9] S.A. Rakha, S. Yang, Z. He, I. Ahmed, D. Zhu, J. Gong. Synthesis of thin diamond films from faceted nanosized crystallites, Journal of Current Applied Physics, 9, 698-702, (2009).
[10] H. Wang, C. Wang, X. Wang, F. Sun. Effects of carbon concentration and gas pressure with hydrogen-rich gas chemistry on synthesis and characterizations of HFCVD diamond films on WC-Co substrates, Surface and Coatings Technology, 409, 126839, (2021).
[11] M. Ali, M. Ürgen. Surface morphology, growth rate and quality of diamond films synthesized in hot filament CVD system under various methane concentrations, Applied Surface Science, 257(20), 8420-6, (2011).
[12] T. Zhang, Q. Feng, Z. Yu, L. Zhang, F. Sun. Effect of mechanical pretreatment on nucleation and growth of HFCVD diamond films on cemented carbide tools with a complex shape, International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 84, 105016, (2019).
[13] X. Shen, X. Wang, F. Sun, C. Ding. Sandblasting pretreatment for deposition of diamond films on WC-Co hard metal substrates, Diamond and Related Materials, 73, 7-14, (2017).
[14] S. Fan, T. Kuang, W. Xu, Y. Zhang, Y. Su, S. Lin, D. Wang, H. Yang, K. Zhou, M. Dai, L. Wang. Effect of pretreatment strategy on the microstructure, mechanical properties and cutting performance of diamond coated hardmetal tools using HFCVD method, International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, 101, 105687, (2021).
[15] P.R. Riley, P. Joshi, J. Narayan, R.J. Narayan. Enhanced nucleation and large-scale growth of CVD diamond via surface-modification of silicon-incorporated diamond-like carbon thin films, Diamond and Related Materials, 120, 108630, (2021).
[16] N. Jiang, S. Kujime, I. Ota, T. Inaoka, Y. Shintani, H. Makita, A. Hatta, A. Hiraki. Growth and structural analysis of nano-diamond films deposited on Si substrates pretreated by various methods, Journal of Crystal Growth, 218(2-4), 265-71 (2000).
[17] Z. Khalaj, M. Ghoranneviss, S. Nasirilaheghi, Z. Ghorannevis, R. Hatakeyama. Growth of nano crystalline diamond on silicon substrate using different etching gases by HFCVD, Chinese Journal of Chemical Physics,, 23(6), 689, (2010).
[18] H. Atefi, M. Ghoranneviss, Z. Khalaj, M.V. Diudea. Effect of different substrate temprature on growth of nano cystalline diamond by HFCVD technique CHEMIA, 56(3), 171-8, (2011).
[19] Z. Khalaj, M. Ghoranneviss. Investigation of metallic nanoparticles produced by laser ablation method and their catalytic activity on CVD diamond growth, Studia Univ Babes-Bolyai Chemia 57, 21-8, (2012).
[20] F. Shahsavari, M. Ghoranneviss, Z. Khalaj, M. Diudea. Effect of Catalyst layer thickness on growth of CVD diamond, Studia UBB Chemia, 56(3), 257 – 65, (2011).
21] Z. Khalaj, S. Taheri, S.N. Laheghi, P.A. Eslami. Diamond growth on aluminium substrate by HFCVD using different etching gasses, Iranian Physical Journal, 3(1), 19-22, (2009).
[22] W.S.C. Deok Yong Yun, Yong Seob Park. Effect of H2 and O2 plasma etching treatment on the surface of diamond-like carbon thin film, Applied Surface Science, 254(23), 7925–8, (2008).
[23] Z. Khalaj, Ghoranneviss,  M., Vaghri,  E., Ponta O. Diamond  and  Diamond  like  carbon. In: Vasile  Diudea M, &  Nagy,  S.,, editor. Diamond  and  Related Nanostructures:. Carbon Materials:Chemistry and Physics 6: Springer; 2013. p. 29-48.
[24] M. Ghorannevis, M.M. Larijani, M. Eshghabadi, A. Shokouhi, P. Alizadeh, S. Nasiri. Designee, Fabrication And Application Of Hfcvd In Growth Of Nanostructures, Journal of sciences (Islamic Azad university) 18(67), 11-8, (2008).
[25] S. Wang, S. Xia, H. Wang, Z. Yin, Z. Sun. Prediction of surface roughness in diamond turning of Al6061 with precipitation effect, Journal of Manufacturing Processes, 60, 292-8, (2020).
[26] J. Vieira, A. Contin, M.A. Fraga, E.J. Corat, V.T. Airoldi. Growth and characterization of multilayer hot-filament chemical vapor deposition diamond coatings on WC–Co substrates, Surface Innovations, 7(1), 36-43, (2019).
[27] W. Xiao, H. Deng, S. Zou, Y. Ren, D. Tang, M. Lei, C. Xiao, X. Zhou, Y. Chen. Effect of roughness of substrate and sputtering power on the properties of TiN coatings deposited by magnetron sputtering for ATF, Journal of Nuclear Materials, 509, 542-9, (2018).
[28] P.R. Riley, P. Joshi, J. Narayan, R. J.Narayan. Enhanced nucleation and large-scale growth of CVD diamond via surface-modification of silicon-incorporated diamond-like carbon thin films, Diamond and Related Materials, 120, 108630, (2021).
[29] S. Islak, C. Özorak, N.M.E. Abouacha, U. Çalıgülü, V. Koç, Ö. Küçük. The effects of the CNF ratio on the microstructure, corrosion, and mechanical properties of CNF-reinforced diamond cutting tool, Diamond and Related Materials, 119, 108585, (2021).