سنتز و بررسی ویژگی های ساختاری و اپتیکی هگزافریت باریم آلایش یافته با مس، بیسموت و تیتانیو م

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه فیزیک دانشگاه خوارزمی

چکیده

در پژوهش حاضر، هگزافریت باریم آلایش یافته با مس، بیسموت و تیتانیوم (BaFe_(12-3x) Cu_x Bi_x Ti_x O_19) با استفاده از روش هم‌رسوبی سنتز شده و سپس خواص ساختاری و اپتیکی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است. آنالیزهای XRD و FTIR برای بررسی خواص ساختاری نمونه‌ها انجام شد که براساس آن‌ها تشکیل فاز غالب هگزافریت باریم با گروه فضایی P63/mmc تایید شد. پارامترهای شبکه و اندازه نانوبلورک‌ها نیز برای نمونه‌های سنتز شده محاسبه شد. آنالیز میکروسکوپ الکترونی روبشی گسیل میدانی(FESEM) نیز جهت بررسی مورفولوژی نمونه‌های سنتز شده به کار برده شد. همچنین جهت بررسی خواص اپتیکی و تعیین گاف انرژی نمونه‌ها از آنالیزDRS استفاده شد. مقادیر گاف انرژی برای نمونه‌های با x برابر با 0.2،0.1 و0.3 به ترتیب در حدود 1.66،1.43 و1.85 الکترون ولت به‌دست آمد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis and study of structural and optical properties of barium hexaferite contaminated with copper, bismuth and titanium

[1] M. Mahdiani, A. Sobhani, M. Salavati-Niasari, Separation and Purification Technology J. Sol-Gel Sci. Technol, 158, 140-148, (2017).
 
[2]  F. Ansari, F. Soofivand, M. Salavati-Niasari Composites Part B: Engineering, 165,  500–509, (2019).
 
[3]  S. Sen, P. Anand, M. Narjinary, Sk.Md Mursalin, R. Manna, Ceramics International, 42, 12581- 2020, (2016).
 
[4]  M. M. Syazwan, R. S. Azis, M. Hashim, I. Ismayadi, S. Kanagesan, and A. N. Hapishah, the Australian Ceramic Society, 53,  465–474, (2017).
 
[5]  S. Kumar, S. Supriya, R. Pandey, L. K. Pradhan, R. K. Singh, and M. Kar,Magnetism and Magnetic Materials, 458, 30–38, (2018).
 
[6] R. C. Pullar, Progress in Materials Science, 57, 1191–1334, (2012).
 
[7]  M. Rostami, M. Jafarpour, and M. H. Majles Ara, Alloys and Compounds, 872, 159656, (2021).
 
[8] G. Guo, R. Sun, H. Xiao, R. Qin, Q. Hu, W. Zhu, Z. Bao, Journal of Sol-Gel Science and Technology, 95, 393–397, (2020).
 
[9] A. Hajalilou, S. A. Mazlan, Applied Physics A, 122, (2016).
 
[10] I. Khan, K. Saeed, and I. Khan, Arabian Journal of Chemistry, 12, 908–931, (2019).
 
[11] A. Ataie and S. E. Zojaji, Alloys and Compounds, 431, 331–336, (2007).
 
[12] J. Wang, Y. Wu, Y. Zhu, P. Wang, Materials Letters, 61, 1522–1525, (2007).
 
[13] M. Montazeri-Pour, A. Ataie, International Journal of Modern Physics B, 22, 3144–3152, (2008).
 
[14] X. Zhao, A. Sun, W. Zhang, L. Yu, Z. Zuo, N. Suo, X. Pan, Materials Science: Materials in Electronics, 31, 526–541, (2020).
 
[15] G. Qi, Y. Liu, Y. Chen, Q. Liu, J. Chen, Q. Yin, H. Zhang, Materials Science: Materials in Electronics, (2020).
 
[16] M. A. Rafiq, M. Waqar, Q. K. Muhammad, M. Waleed, M. Saleem, and M. S. Anwar, Materials Science: Materials in Electronics, 29, 5134–5142, (2018).
 
[17] F. Akhtari, S. Zorriasatein, M. Farahmandjou, S. M. Elahi, Applied Ceramic Thecnology, (2017).
 
[18] A. Baykal, I. A. Auwal, S. Güner, and H. Sözeri, Magnetism and Magnetic Materials, 430, 29–35, (2017).
 
[19] S. Asiri, S. Güner, A.D. Korkmaz, Md. Amir, K.M. Batoo, M.A. Almessiere, H. Gungunes, H. Sözeri, A. Baykal, Magnetism and Magnetic Materials, 451, 463-472, (2018).