سنتز گرافن به روش لایه برداری الکتروشیمیایی با استفاده از الکترولیت‌های آبی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه حالت جامد دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی

2 عضو هیات علمی گروه حالت جامد دانشکده فیزیک دانشگاه خوارزمی

چکیده

گرافن یکی از آلوتروپ‏های کربن است که اتم‌های کربن بصورت دوبعدی با ضخامتی به اندازه یک اتم کربن با هیبریداسیون sp2 کنارهم قرارگرفته‌اند. هر اتم کربن به سه اتم کربن همسایه توسط پیوند کووالانسی قوی σ متصل شده‌ است و یک ساختار شش گوشی ایجاد کرده‌اند. در واقع گرافن ساختار پایه اکثر آلوتروپ‌های کربنی نظیر فلوئورن، نانولوله‌های کربنی و گرافیت می‌باشد. گرافن به دلیل خواص منحصر به فرد الکتریکی، مکانیکی، اپتیکی و... در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه بوده است. یافتن روش سنتز مناسب، کارآمد، ارزان و پربازده از مهم ترین چالش‌های مطالعات در زمینه این ماده است. در این پژوهش گرافن به روش لایه برداری الکتروشیمیایی در چند الکترولیت مختلف سنتز شد و با استفاده از طیف سنجی های رامان، مرئی-فرابنفش، تبدیل فوریه مادون قرمز نشان داده شد که گرافن تولیدی توسط الکترولیت ترکیبی از سولفات سدیم و پتاسیم کلراید نسبت به بقیه الکترولیت ها با کیفیت تر است و کمتر اکسید می شود. همچنین ساختار لایه لایه‌ای و چین خوردگی‌های گرافن توسط تصویربرداری FESEM و TEM نشان داده شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Synthesis of graphene by electrochemical exfoliation using aqueous electrolytes

[1] J. Phiri, P. Gane, and T. C. Maloney, Mater. Sci. Eng. B Solid-State Mater. Adv. Technol., 215.9–28, (2017).
[2] A. Mehmood et al., J. Environ. Chem. Eng., 8, 103743, (2020).
[3] Philos. Trans. R. Soc. London, 149, 249–259, (1859).
[4] P. R. Wallace,Phys. Rev.,71, 9, 622–634, (1947).
[5] K. S. Novoselov et al., Phys. status solidi, 11, (2007).
[6] E. P. Randviir, D. A. C. Brownson, and C. E. Banks, Materials Today, 17, 426–432, (2014).
[7] M. S. A. Bhuyan, M. N. Uddin, M. M. Islam, F. A. Bipasha, and S. S. Hossain, Int. Nano Lett., 6, 65–83, (2016).
[8] C. T. J. Low, F. C. Walsh, M. H. Chakrabarti, M. A. Hashim, and M. A. Hussain, Carbon N. Y., 54, 1–21, (2013).
[9] F. Liu et al., Carbon Energy, 1, 173–199, (2019).
[10] A. C. Ferrari and D. M. Basko, Nat. Nanotechnol., 8, 235–246, (2013).
[11] J. Bin Wu, M. L. Lin, X. Cong, H. N. Liu, and P. H. Tan, Chem. Soc. Rev., 47, 1822–1873, (2018).
[12] R. Beams, L. Gustavo Cançado, and L. Novotny, J. Phys. Condens. Matter, 27, 83002, (2015).
[13] L. Tai et al., Nano-Micro Lett., 10, (2018).
[14] L. M. Malard, M. A. Pimenta, G. Dresselhaus, and M. S. Dresselhaus, Phys. Rep., 473, 51–87, (2009).
[15] L. G. Cançado et al., Nano Lett., 11, 3190–3196, (2011).
[16] V. Tucureanu, A. Matei, and A. M. Avram, Critical Reviews in Analytical Chemistry, 46, 502–520, (2016).
[17] Q. Lai, S. Zhu, X. Luo, M. Zou, and S. Huang, Aip Adv., 2, 32146, (2012).
[18] F. T. Thema et al., J. Chem., 12, 32-38,(2013).