همه‌گیری کووید-19 و استفاده از نانو فناوری در تولید ماسک‌های صورت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه شیمی- دانشگاه فرهنگیان- تهران-ایران

چکیده

با شیوع همه‌گیری کووید-19 در اواخر سال 1398، استفاده از ماسک صورت، فاصله‌گذاری اجتماعی و رعایت بهداشت شخصی از جمله اقدامات پیشگیرانه در مقابل این بیماری معرفی شده است. از آن زمان تاکنون تلاش‌های فراوانی در سرتاسر جهان برای توسعه فناوری‌های مربوط به تصفیه هوا و تجهیزات حفاظت شخصی از جمله ماسک صورت گرفته است. این مقاله به بررسی ضرورت استفاده از ماسک صورت در پیشگیری از ابتلا به کووید-19 و نوآوری‌هایی که برای بهبود عملکرد ماسک در طول بیش از یک سال گذشته رخ داده است می‌پردازد. نانوذرات، الیاف نانو و سایر فناوری‌های پیشگام مبتنی بر نانو مواد در زنجیره تولید ماسک صورت برای بهبود عملکرد معرفی شده است. ساختار ماسک‌های N95 و روش ساخت آن توصیف شده است. در پایان مقاله هم به اثرات زیان‌بار ورود نانو مواد مورد استفاده در ماسک‌ها و سایر تجهیزات پزشکی، دارویی و بهداشتی به محیط زیست اشاره شده است.

کلیدواژه‌ها


 [1] M.H. Chua, W. Cheng, S.S. Goh et al., Research, 7286735, (2020).
[2] W.-j. Guan, Z.-y. Ni, Y. Hu et al., N. Engl. J. Med., 382, 1708–1720, (2020).
[3] C.C. Leung, T.H. Lam, K.K. Cheng, Lancet, 395,  945-947, (2020).
 [4] H. Huang, C. Fan, M. Li et al., ACS Nano, 14, 3747–3754, (2020).
[5] Z. Gao, Y. Xu, C. Sun et al., J. Microbiol, Immunol., 54, 12-16, (2021).
[6] V. Palmieria, F.D. Maiod, M. D. Spiritob, M. Papib, Nano Today 37, 101077, (2021).
[7] G. Pullangott, U. Kannan, S. Gayathri, D.V. Kiran, S.M. Maliyekkal, RSC Adv., 11, 6544–6576 (2021).
[8] D. Spelce, T. R. Rehak, R.W. Metzler, J.S. Johnson, J. Int. Soc. Respir. Prot., 34, 128–135, (2017).
[9] B.J. Strasser, T. Schlich, Lancet, 396, 19–20 (2020).
[10] M. Nasrollahzadeh, M. Sajjadi, G.J. Soufi, S. Iravani, R.S. Varma, Nanomater., 10 1072, (2020).
[11] W.C.W. Chan, ACS Nano, 14, 3719–3720 (2020).
[12] N. Zhu, D. Zhang, W. Wang et al., N. Engl. J. Med., 382, 727–733, (2020).
[13] S. Asadi, C.D. Cappa, S. Barreda et al., Sci. Rep.,10, 15665, (2020).
[14] M.H. Chua, W. Cheng, S.S. Goh et al., Research, 2020, 7286735, (2020).
 [15] B.P. Kurian, S. Daniel, S. Ghosh et al., J. Curr. Med. Res. Opin. 4, 762–772, (2021).
[16] S. Ishack, S. R. Lipner, Am. J. Med. 133, 771–773, (2020).
[17] K. O’Dowd, K.M. Nair, P. Forouzandeh, Mat. 13, 3363, (2020).
[18] W.K. Essa, S. A. Yasin, I.A. Saeed,  G.A.M. Ali, Membranes, 11, 250 (2021).
[19] S. Rossettie, C. Perry, M. Pourghaed, M. Zumwalt, Southwest Respir. Crit. Care Chron., 8, 11–26 (2020).
[20] V. Valdiglesias, B. Laffon, Nanotoxicol., 14, 1013–1016, (2020).
[21] J. Fang, L. Zhang, D. Sutton, X. Wang, T. Lin, J. Nanomater. 2012, 382639, (2012).
 [22] D. He, S. Zhao, Q. Lin et al., Int. J. Infect. Diseases, 94, 145–147, (2020).
[23] S. Bhattacharjee, R. Joshi, A. A. Chughtai, C.R. Macintyre, Adv. Mater. Interface, 6, 1900622 (2019).
[24] A. Yang, L. Cai, R. Zhang et al., Nano Lett. 17, 3506–3510 (2017).
[25] A. Tcharkhtchi, N. Abbasnezhad, M. Z. Seydani et al., Bioact. Mater. 6, 106–122 (2020).
[26] A. Konda, A. Prakash, G. A. Moss at al., ACS Nano, 14, 6339–6347, (2020).
[27] E.V.R. Campos, A.E.S. Pereira, J.L. de Oliveira et al., J. Nanobiotechnol., 18, 1–23, (2020).
[28] C. Weiss, M. Carriere, L. Fusco et al., ACS Nano, 14, 6383–6406, (2020).
[29] M.K. Rai, S.D. Deshmukh, A.P. Ingle, A.K. Gade, J. Appl. Microbiol., 112, 841–852, (2012).
[30] G. Borkow, J. Gabbay, Curr. Med. Chem., 12, 2163–2175, (2005).
[31] P. Ganguly, C. Byrne, A. Breen, S.C. Pillai, Appl. Catal. B: Environ., 225, 51–75, (2018).
[32] F.E. Ahmed, B.S. Lalia, R. Hashaikeh, Desalination, 356, 15–30, (2015).
[33] D.H. Reneker, I. Chun, Nanotechnol., 7, 216 (1996).
[34] H. Esfahani, R. Jose, S. Ramakrishna, Mat. 10, 1238, (2017).
[35] V. Valdiglesias, B. Laffon, Nanotoxicol., 14, 1013–1016, (2020).
[36] A. Adamcakova-Dodd, M.M. Monick, L.S. Powers et al., Part. Fibre. Toxicol. 12, 30- (2015).
 [37] T.J. Baker, C.R. Tyler, T.S. Galloway, Environ. Pollut., 186, 257–271, (2014).
 [38] Z. Luo, Z. Li, Z. Xie et al., Small, 2002019, (2020).
[39] N. Hadrup, A.K. Sharma, K. Loeschner, N.R. Jacobsen, Regul. Toxicol. Pharmacol. 115, 104690, (2020).
[40] M. Zhang, J. Yang, Z. Cai et al., Environ. Sci. Nano, 6, 709–735, (2019).
 
دوره 17، شماره 62
خرداد 1400
صفحه 17-24
  • تاریخ دریافت: 26 اردیبهشت 1400
  • تاریخ بازنگری: 03 خرداد 1400
  • تاریخ پذیرش: 08 خرداد 1400
  • تاریخ اولین انتشار: 08 خرداد 1400