سنتز سبز نانو ذرات اکسید آهن و کاربرد آن در بازگشایی هسته دوستی حلقه اپوکسید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 1- گروه شیمی کاربردی ، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

2 گروه شیمی کاربردی ، واحد قوچان، دانشگاه آزاد اسلامی، قوچان، ایران

چکیده

اپوکسیدها مولکول هایی با کاربرد سنتزی وسیعی هستند. آن‌ها قادر به واکنش با هسته دوست‌های مختلف بوده و پتانسیل آن‌ها درواکنش‌های بازگشایی ناحیه گزین حلقه اپوکسید به اهمیتشان به عنوان پیشگام سنتز ترکیبات آلی می‌افزاید. در پژوهش حاضر، روشی سبز جهت سنتز نانو ذرات اکسید آهن به عنوان کاتالیزور با استفاده از عصاره گیاه بومادران گزارش شده است. نانو ذرات اکسید آهن سنتز شده، به عنوان کاتالیزوری موثر در واکنش حلقه گشایی اپوکسید توسط آمین‌های آلیفاتیک و آروماتیک و الکل‌ها به عنوان هسته‌دوست در شرایط دمای اتاق و در حلال نیترو متان یا بدون حلال، مورد بررسی قرار گرفتند. نانو ذرات سنتز شده با روش‌های طیف‌سنجی جذبی ماوراء بنفش – مرئی (UV-Vis)، طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FT-IR)، تفرق پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) مورد شناسایی قرار گرفت. طیف UV-Vis نانو ذرات، یک پیک جذبی در nm201 را نشان داد. آنالیز تفرق پرتو ایکس نیز نشان دهنده درجه بالایی از کریستاله بودن نانو ذرات سنتز شده است که ساختار مکعبی را نشان می‌دهد. نتایج به دست آمده بیانگر فعالیت کاتالیزوری نانوذرات اکسیدآهن در این واکنش با بازده بالا (بالای 80%) و فضا گزینی خوب می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


 [1] M.W. Robinson, R. Buckle, I. Mabbett, G.M Grant, A.E. Graham, Tetrahedron letters, 48(27), 4723-4725 (2007).
 [2] A. Dhakshinamoorthy, M. Alvaro, H. Garcia, Advanced Synthesis & Catalysis, 352(4), 711-717, (2010).
[3] E. Albarran-Preza, D. Corona-Becerril, E. Vigueras-Santiago, S. Hernandez-Lopez, European Polymer Journal, 75, 539-551, (2016).
[4] S.P. Rajendran, K. Sengodan, Journal of Nanoscience, 2017
[5] A. Parulkar, A.P. Spanos, N. Deshpande, N.A. Brunelli, Applied Catalysis A: General, 577, 28-34, (2019).
[6] H .Yao, , J. Liu, C .Wang ,Organic & biomolecular chemistry, 17(7),1901-1905,) 2019).
[7] L. Ma'mani, A. Heydari, R.K. Shiroodi, Current Organic Chemistry, 13(7), 758-762, (2009).
[8] S. Azizi,  M.B. Ahmad, F. Namvar, R. Mohamad, Materials Letters, 116, 275-277, (2014).
[9] M. Gomathi, P.V. Rajkumar, A. Prakasam, K. Ravichandran, Resource-Efficient Technologies, 3(3), 280-284, (2017).
 
[10] M. Hamelian, K. Varmira, H. Veisi, Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 184, 71-79 , (2018).
[11] H. Zaiyan,   L. Yijing,   X. Jiangping,   Z. Jintao, Nanoscale, 12, 14957-14975,  (2020).
[12] N. Beheshtkhoo, M.A. Jadidi Kouhbanani, A. Savardashtaki, A.M. Amani, Applied Physics A, 124(5), 363, (2018).
[13] V. G. Viju Kumar , A. P. Ananthu, Oriental Journal of Chemistry, 34(5), 2583-2589,  (2018).
 [14] A. Rabiu, M. Haque, Journal of Pharmacy & Bioallied Sciences, 12(1),1-10, (2020).
[15] P. Karpagavinayagam, C. Vedhi, Vacuum, 160, 286-292, (2019).
[16] D. Li, J.Wang, S. Yu, S.Ye, W. Zou,  H. Zhang,  J. Chen, Chemical Communications, 15, 2256-2259, (2020).
[17] D. A. Demirezen, Y. Şevki Yıldız, Ş. Yılmaz, D.D. Yilmaz, Journal of Bioscience and Bioengineering, 127(2), 241-245, (2019).
[18] I. Karimzadeh, M. Aghazadeh, T. Doroudi, M.R. Ganjali, P.H. Kolivand, D. Gharailou, Journal of Cluster Science, 28, 1259-1271, (2017).
[19] N. Beheshtkhoo, M. A. J. Kouhbanani, A.Savardashtaki, A.M. Amani, Applied Physics A, 124(5), 363 (2018).
[20]  M. Jamzad , M. Kamari Bidkorpe, Journal of Nanostructure in Chemistry, 10, 193–201, (2020).
 [21] M. Wosińska-Hrydczuk, J. Skarżewski, Heteroatom Chemistry , 2019, 1-12, (2019).
[22] N. Ajinkya, X. Yu, P. Kaithal, H. Luo, P. Somani, S. Ramakrishna, material , 13, 4644, (2020).