توسعه یک حسگر الکتروشیمیایی نانو ساختار برای تعیین حساس کتکول در نمونه‌های حقیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه آموزش شیمی- دانشگاه فرهنگیان- تهران-ایران

چکیده

کتکول یک آلاینده مهم زیست محیطی به شمار می رود. بنابراین اندازه گیری سریع و دقیق آن اهمیت زیادی دارد. در این مقاله، یک روش الکتروشیمیایی گزینش پذیر و حساس برای تشخیص کتکول در نمونه‌های واقعی با کمک الکترود خمیر کربن اصلاح‌شده با نانولوله‌های کربنی چند دیواره (MWCNTs/CPE) گزارش شده است. برای بررسی رفتار الکتروشیمیایی کتکول از ولتامتری چرخه‌ای (CV) و ولتامتری پالسی تفاضلی (DPV) استفاده شد. الکترود اصلاح‌شده خاصیت الکتروکاتالیستی عالی نسبت به جریان ردوکس کتکول نشان داد. پارامترهای تجزیه‌ای مانند محدوده خطی بودن، گزینش پذیری، تکرارپذیری و پایداری بررسی شد. پس از بهینه‌سازی شرایط تجربی، پیک جریان آندی کتکول در محلول بافر فسفات 0/1 مولار (PH = 7)، در محدوده غلظت 0/5 - 200 میکرومولار خطی بود. حد تشخیص 0/1 میکرومولار (S/N = 3) بدست آمد. علاوه بر این، حسگر پیشنهادی با موفقیت برای تشخیص کتکول در نمونه‌های واقعی با بازیابی (102/4 - 96/0 درصد) بکار رفت که نشان‌دهنده کارایی روش توسعه‌یافته در کاربردهای عملی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Development of an electrochemical nano-structure sensor for the sensitive determination of catechol in real samples

نویسنده [English]

  • Mahshid Golestaneh
Department of Chemical Education, Farhangian University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Catechol is an important environmental pollutant. Therefore, its quick and accurate measurement is so important. This article reported a selective and sensitive electrochemical method for determination of catechol in real samples with the help of a carbon paste electrode modified with multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs/CPE). Cyclic voltammetry (CV) and differential pulse voltammetry (DPV) were used to investigate the electrochemical behavior of catechol. The modified electrode showed excellent electrocatalytic properties towards catechol redox. Analytical parameters such as linearity range, selectivity, reproducibility, and stability were investigated. After optimizing the experimental conditions, the peak current of catechol in 0.1 M phosphate buffer solution (pH = 7) was linear in the concentration range of 0.5 - 200 μM. The detection limit was 0.1 μM (S/N = 3). In addition, the proposed sensor was successfully used to detection of catechol in real samples with satisfactory recovery (0.96 -102.4 %), which indicates the efficiency of the developed method in practical applications.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Catechol
  • Voltammetry
  • Multi-walled carbon nanotubes
  • Carbon paste electrode