افزایش خواص مغناطیسی نانوکامپوزیت PEO/Fe3O4 سنتز شده به روش هم رسوبی در حضور میدان مغناطیسی خارجی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده فیزیک، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

2 آزمایشگاه تحقیقاتی کاتالیست‌ها و سنتز آلی، دانشکده شیمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، تهران

چکیده

نانوکامپوزیت‌های پلی اتیلن اکسید مغناطیسیPEO/Fe3O4 به روش هم‌رسوبی در حضور یک میدان مغناطیسی خارجی 0.4 تسلا سنتز شد و اثر میدان مغناطیسی خارجی در سنتز نمونه مورد بررسی قرار گرفت. نانوکامپوزیت های سنتز شده در حضور میدان به کمک آنالیزهای VSM، XRD وSEM مشخصه یابی شده است. نتایج آنالیز VSM نشان داد که مغناطش اشباع در حضور میدان مغناطیسی به emu/g 70 افزایش یافته است و این مقدار نزدیک به خاصیت مغناطیسی نانوذرات اکسید آهن می باشد و ساخت نانوکامپوزیت با خاصیت مغناطیسی بالا را تایید میکند. همچنین به دلیل خاصیت مغناطیسی زیاد نانوکامپوزیت، نانو ذرات در تصاویر SEM به صورت توده ای هستند.در نانوکامپوزیت سنتز شده، خاصیت بلورینگی نانوذرات اکسید آهن به طور کامل حفظ شده است. از ویژگی های شاخص این گزارش استفاده از موادی ارزان و قابل دسترس، روش سنتز آسان و تهیه نانوکامپوزیت با خاصیت مغناطیسی قابل توجه می باشد.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Increasing the magnetic properties of nanocomposite PEO/FeSO4 synthesized by co-precipitation method in the presence of external magnetic field

[1]R. Bavandpour, et al, Journal of Molecular Liqids, 213, 369-373, (2016).
[2] M. Najafi,et,al, Journal of Science and echnology of Composits, 4, 255-262, (2017).
[3] L.H.Reddyy, et al, Chemical Reviews, 112, 5818-5878, (2012).
[4] M.Elhami, et al, Journal of Materials Chemistry, 20, 6023-6025, (2010).
[5] J.Pyun, Polymer Reviews, 47, 231-263, (2007)
[6] M.M. Bull, et al,Journal of Materials Chemistry, 20, 6023-6025, (2010)
[7] A.K. Ajpai, et al, Polymer Composites, 31, 245-255,(2010)