مهندسی ساختار چارچوب‌های فلزی-آلی در کاربرد کاتالیستی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل

چکیده

وجود کاتالیست‌های گزینش پذیر به لحاظ شکل و اندازه مولکولی در بسیاری از واکنش‌های کاتالیستی در صنایع مختلف از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. شاخص‌ترین ویژگی ساختارهای فلزی-آلی در عدم وجود فضای مرده که قابلیت دسترسی به آن وجود ندارد، می‌باشد. در چارچوب‌های فلزی-آلی با ساختاری منظم، سایت‌های فعال بخوبی جدا از یکدیگر قرار گرفته و از طرف دیگر مساحت سطح بسیار بالای این ساختارها امکان داشتن دانسیته بالای سایت‌های فعال به ازاء واحد حجم کاتالیست را بخوبی فراهم می‌نماید. در مقاله مروری حاضر به بررسی یکی از مهمترین و کاربردی‌ترین ویژگی چارچوب‌های فلزی-آلی که همان قابلیت اصلاح ساختار و بعبارتی مهندسی ساختار این دسته از مواد برای دستیابی به خواص فیزیکی، شیمیایی و سطحی مورد نظر بویژه در کاربرد کاتالیست‌های ناهمگن پرداخته شده است. در این میان عاملدارکردن سطح حفرات در چارچوب‌های فلزی-آلی، سنتز ساختارهای جدید فلزی-آلی با الهام از ساختار آنزیم‌ها، سنتز چارچوب‌های فلزی-آلی مزوحفره، سنتز ساختارهای متخلخل بر پایه چارچوب‌های فلزی-آلی و همچنین مهندسی معایب ساختاری در چارچوب‌های فلز-آلی ازجمله مباحث رو به رشد و پرکاربرد بویژه در حوزه کاتالیست های ناهمگن می‌باشد که در این مقاله مروری به تفصیل مورد بررسی قرارگرفته است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Structural engineering of metal-organic frameworks in catalytic applications

[1] D. Exametal, Coordration Chemistry Benex, 38,375-418, 12009)
Nower. E. Decor Thesis Department of Chemistry College of Arts and Sciences Uverty of South Flex
131 Kupper. I et al. Contination Chery Reviews
251, 302-3066 (2000
(42.al, CrystingCorn, 12, 1337-1353 (2010) Fajta, M. Kon. YJ, Washina S, Ogura, K. J. Am. Chen, Sec. 116 115-11
Kang, Y& et al. Coordination Chematry Reviews, 3TK, 183-21 (2019)
Core A. Garda H. Xamena, F. X. L. Chem. Rev. 1108,4406-5(201ர்ட
Horike, S., Diaca, M., Taraki K, Lang, IR, J. Am. Cham. Soc., 131, 3854-5855(2)
Gastasson, M. et al. Chen Mater. 22. pp 3316-3822 (2010))
[Saha, D. et al. Dalton Tran, 41, 7599-74 (2012) my, A. et al. Dakon Trees. 4.
10719-1724 (2011)
[12] ist, et al, in XR Lu (Ed.), Carlson Danie and Opis Springer, Chen 29-72 (2016)
[13] He. H. Peran, JA, Zhu G, Ma, S., Small, 12,
63-6324 (2016)
[14] Rowselle LC. and Yaghi, Oner M. Micropos and Mesos Material 7, 7-14 (2004)
[15] (B), AU, Trakhan, N., Muller, U. Chem. Soc.
Rev., 1284-1293 (2009)
[16] MR.
Nature, 436 236-241 (2005)
[17] Umura, T. et al. Agre. Chem. Int. Ed., 45, 4112- 4114 (2000)
[18] Ma, L., Abney, C., and Lin, W., Chem Soc., 38, 128-1296 (2009)
[19]Chen. K. and Wu, GD, Condition Chetry Reviews (2018)
[20] Wang, F. Wang, C. and Li, W. ACS G 2. 23-264(2012)
[21] Chang 2. et al (2018), ACS Caul & 1384-1998.
(2018)
[22] Wen, Y. et al. Coordination Chemistry Reviews, 356
24-276, (2018)
[23]
[24] Wang, Z. and Cohen, SM, Chem. Soc. Rev., 1315- 1324(2)
[25] Dig, S., Adv. Mater. 39. 1704501 (2018 (2) Ben, W. et al, Cour. Chem. Rev, 589, 169-192,
(2017)
[26] Fang2 Angew. Chem. Int. Ed. 54, 7234-7254 (2013)
Zou, C. et al. Inorg. Chem, 52, 3820-3626 (2013)
[27] (Verde, E. et al, J. Am. Chem. Soc., 135, 11465- 108 (2013
[28] Lai, Y. et al. Chem. Commun, 32, 7806-7HK (2016)
[29] Verick, E. et al, J. Mater. Chen, 21, 10313- 10824 (2012)
[30] Chen, 2. et al, Chinese Journal of Catalysis, 38, 1106- 1124 (2017)
[31]Cheng M. et al. Coordination Chemistry Reviews 368,80-12, (2018)
[32] B Hu ML et al. Micropora and Mexop
Material 256, 113-127, (2018)
[33] L2H. et al, organic Chemistry Communications
27, 115-121,(2013)
[34] Gonen, S. and E, L., Current Opinion in Electrochemistry
10.1016) colec 201803435
(2018)
DOI:
[B Xu. W. et al. Coordination Chemistry,
[35] (2017) hapdoorg/10.1006/2007.10014 [X]. Ketc. Chen Res. 50 2684-2602 (2017)
[36] Yang, S. et al, J. Am. Chem. Soc. 135, 7394-7597 (2013)
[37] Chen. FZ. et al. Cocediation Chemistry Reviews, 36, 1-21, (2018)
[38] HL, JAm. Chem. Soc., 133, 11854- 11882 2011
[39] (2017) hapdoorg/10.1006/2007.10014 [X]. Ketc. Chen Res. 50
[40]Yang, S. et al, J. Am. Chem. Soc. 135, 7394-7597 (2013)
[41], M. et al. . Am. Chem. Soc, 134, 1864-26, (2012)
[42] Wei C et al. And Methods 6 1550-1555 (2014)
[43] Az A, Fuhara, N. and Xu, Q. J. Am. Chem. Soc, 136,670-6793, (2014)
[44]. L, Zhou, YX, Itang H-L, Chen Sci, 7, 100- 105 (2016)
[45] Cho, K, Han. SH. and Suh, M.P., Angew. Chen, lat Ed, 35, 15301-13306, (2016)
[46] Bang (2012)
Z. et al. Chem. Commen. 48, 3639-622
[47] A. Dakshinamoorthy, M. Alas, H. Garia, A. Synth. Catal. 352,711-7172 (2000)
[48] W. Xan, C. Ye, M. Zhang Z. Chen, Y. Cai Chen. Set 4,3154-3158 (2013)
[49]C. Zhu X. Chen, Z. Yang, X. Da, Y. Li, Y. Cai, Chan Common #27120-7121, (2013)