مروری بر اثر مقادیر مختلف WH2O/AOT بر روی اندازه نانومایسل‌ها حاوی رنگینه رودامین بی و همچنین طیف سنجی فلورسانس رنگینه درون نانومایسل‌ها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه کاشان

2 گروه فیزیک، دانشکده علوم پایه، دانشگاه زابل

3 گروه شیمی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه شهید باهنر کرمان

4 دانشکده فیزیک، دانشگاه خوارزمی، تهران

چکیده

در این کار، ساختار انواع میکروامولسیون و تاثیر مقدار آب WH2O/AOT بر روی اندازه نانومایسل‌های حاوی رنگینه رودامین بی و همچنین رفتار طیف سنجی فلورسانس رنگینه درون نانومایسل‌ها بررسی شد. نانومایسل‌ها با استفاده از میکروامولسیون آب در روغن در حضور سورفکتانت آنیونی AOT در مقدارW های مختلف 7و 20 و 40 سنتز شدند. نتیجه مطالعه دینامیک نانومایسل‌ها حاوی رنگینه با استفاده از دستگاه پراکندگی نور دینامیک DLS نشان داد که ضریب نفوذ تجمعی و اندازه هیدرودینامیکی نانو مایسل‌ها وابسته به مقدار W می-باشد. مطالعه رفتار فلورسانس رنگینه رودامین بی درون نانومایسل‌ها با استفاده از دستگاه فلورسانس نشان داد که میزان تغییرات در شدت فلورسانس رنگینه رودامین بی در نانومایسل‌ها با 7 Wخیلی بیشتر از میزان تغییرات در شدت فلورسانس رنگینه در نانومایسل‌ها با 40 و 20 W بود که به متفاوت بودن شکل نانومایسل‌ها در W های کمتر و بیشتر از 10 نسبت داده می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

review on the dynamics of dye-containing nanomicelles and fluorescence spectroscopy of the dye Nanomicelles

[1]M.Fanun, CRC, Microemulsions (2009)
[2] R.Zana CHC press. Dynamics of surfactant self-assemblies micelles, microemulsions, vesicles and lyotropic phases (2009
[3] 1. Sjoblom, crc press. Emulsions and emulsion stability: Surfactant science series/61. (2005).
(4) C. Stubenrauch. Wiley, Microemulsions: background. new concepts, applications, perspectives, (2009).
[5] A. Rahdar. M. Almasi-Kashi. N. Mohamed. Journal of Molecular Liquids 1264-1209, (2016).
(6) A. Rahdar. M. Almasi-Kashi, Journal of Molecular Structure 257-262, (2017)
[7] A. Rahdar. M. Almasi-Kashi, M. Aliahmad. Journal of Molecular Liquids 398-402, (2017).
[8] A. Rahdar, M. Almasi Kashi, Journal of Molecular Liquids 220, 395-403, (2016).
[9] A. Rahdar. M. Almasi-Kashi, A. M. Khan. M. Aliahmad, A. Salimi, M. Guettari. H. E. G. Kohne Journal of Molecular Liquids 306-513. (2014).
[10] B. Valeur. M. N. Berberan-Santos, Wiley- VCH. Molecular Fluorescence, Principles and Applications, (2012).
[11] A. Rabdar. H. Najaf Ashtiani. E. Sanchooli Journal of Molecular Structure 821-827, (2019.
[12]T. Bayraktutan, K. Meral, Y. Onganer. Journal of Luminescence.925-929), (2010.
[13] A. Rahdar, M. Allahmad, A. M. Kor. D. Sahoo, Spectrochimica Acta Part A: Molecular and Biomolecular Spectroscopy, 165-170, (2019).
[14]. basice, K. K. Heenan Journal of the
Chemical Society, Faraday Transactions, 3 487- 192. (1994)
[15] A. M. Khan, F. Shafiq. S. A. Khan, S. All, B Ismail. A. & Hakeem. A. Rahdar, M. F. Nazar, M. Sayed, A. R. Khan, Journal of Molecular Liquids. 673-680, (2019.
[16] A. Bahdar, Nanomedicine Research Journal 4 206-218, (2019)
[17] A. Rahdar, M. Almast Kashi, Journal of Nanostructures 2, 202-208, (2018.
[18] A. Rahdar, P. Taboada, M. R. Halinezhod, M. Barani, H. Rey, Journal of Molecular Liquids 624-630,).2019
[19] S. Alebyen. F.Bensejay. M. Achoun, L Pérez. M. R. Infante Journal of surfactants and detergents, 2, 225-231, (2010