نانوحامل‌های آلی و غیرآلی و کاربرد آن‌ها در دارورسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 بیوتکنولوژی، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی، کرمان

چکیده

نانو زیست فناوری می تواند داروهایی را با ابعاد نانومتری ایجاد کند. سیستم‏ های انتقال دارو به منظور بهبود خواص دارویی و درمانی ‏ایجاد می‏ شوند و بر توزیع دارو در بدن موثر هستند. ‏این ساختارها به ‏دلیل کنترل و آهسته نمودن رهایش دارو، محافظت از مولکول دارویی، اندازه کوچکتر از سلول، قابلیت عبور از موانع زیستی جهت رسانش دارو به محل هدف، افزایش عمرماندگاری دارو در جریان خون، دارورسانی هدفمند و زیست‏ سازگاری می‏ توانند به‏ عنوان یک سیستم دارورسانی بسیار موثر در نظر گرفته شوند که باعث افزایش کارایی درمانی دارو می شوند. نانو به اندازه ای کوچک که دیده نمی شود اما تاثیری بسیار بزرگ در زندگی انسان دارد. علم نانوتوانمندی تولید مواد، ابزارها و سیستم های جدید را با در دست گرفتن کنترل در سطوح ملکولی و اتمی و استفاده از خواص را دارا می باشد که در آن سطوح ظاهر می شود و در نتیجه علم نانو پایه اساسی در درک بهتر طبیعت در دهه‌های آتی خواهد بود.
 

کلیدواژه‌ها


1. O, Veiseh; JW, Gunn and M, Zhang; Design and fabrication of magnetic nanoparticles for targeted drug delivery and imaging. Advanced Drug Delivery Reviews. 62: 284-304, 2010
2. JL, Arias; Nanotechnology and Drug Delivery. Nanoplatforms in Drug Delivery. USA: CRC Press, 2014.
3. M, Villiers; P, Aramwit; GS, Kwon; Nanotechnology in Drug Delivery. USA: AAPS Press, 2009.
4. A, Gomez-Hens and JM, Fernández-Romero; Analytical methods for the control of liposomal delivery systems. TrAC Trends in Analytical Chemistry. 25(2): 167-178, 2006.
5. C, Celia; E, Trapasso; M, Locatelli; M, Navarra; CA, Ventura; J, Wolfram; Anticancer activity of liposomal bergamot essential oil (BEO) on human neuroblastoma cells. Colloids Surfaces B Biointerfaces, 2013.
6. K, Begum; A, Sarker; IJ, Shimu; MMI, Chowdhury;  R, Jalil; Characterization of Nanoemulsion Prepared from Self-emulsifying Rifampicin and its Antibacterial Effect on Staphylococcus aureus and Stap epidermidis Isolated from AcneDhaka. Uni J Pharm Sci, 2016.
7. D, Banerjee; S, Sengupta; Progress in Molecular Biology and Translational Science.  USA: Elsevier Inc, 2011.
8. K, Yoshino; Novel analytical method to evaluate the surface condition of polyethylene glycol-modified liposomes. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects. 39(7): 73-79, 2012.
9. V, Nedovic; A, Kalusevic; V, Manojlovic; S, Levic and B, Bugarski; An overview of encapsulation technologies for food applications. Procedia Food Sci. 1: 1806-1815, 2011.
10. CMJ, Hu; S, Aryal; L, Zhang; Nanoparticle-assisted Combination Therapiesfor Effective Cancer Treatment. Therapeutic Delivery. 1: 323–334, 2010.
11. MN, Jones; The surface properties of phospholipid liposome systems and their characterisation. Advances in Colloid and Interface Science. 54(0): 93-128, 1995.
12. K, Mishra; Nanomedicine for Drug Delivery and Therapeutics. USA: Wiley. 2013
13. MS, Korting; Drug Delivery. Berlin:Springer-Verlag. 2010.
14. T, Kubo; Targeted delivery of anticancer drugs with intravenously administered magnetic liposomes in osteosarcoma-bearing hamsters. International journal of oncology. 17(2): 309-315, 2000.
15. GP, Mishra; Recent Applications of Liposomes in Ophthalmic Drug Delivery. Journal of Drug Delivery. 2011.
16. KT, Trifkovic; NZ, Milasinovic; B, Djordjevic;  MTK, Krusic;  ZD, Knezevic-Jugovic; VA, Nedovic; Chitosan microbeads for encapsulation of thyme (Thymus   serpyllum L.) polyphenols. Carbohydr Polym. 2014.
17. JA, Zasadzinski; Novel methods of enhanced retention in and rapid, targeted release from liposomes. Current Opinion in Colloid & Interface Science. 16(3): 203-214, 2011.
18. S, Benita; Microencapsulation Methods and Industrial Applications. USA: CRC Press. 2006.
19. J, Koolman and KH. Roehm; Color Atlas of Biochemistry. New York: Thieme. 2005.
20. Y, Tao; J, Han and H, Dou; Brain-targeting gene delivery using a rabies virus glycoprotein peptide modulated hollow liposome: bio-behavioral study. Journal of Materials Chemistry. 22(23): 11808-11815, 2012.
 21. G, Kilian; Antimicrobial activity of liposome encapsulated cyclo(L-tyrosyl-L-prolyl). Pharmazie. 66(6): p. 421-3, 2011.
22. JS, Dua; AC, Rana and AK, Bhandari; LIPOSOME: METHODS OF PREPARATION AND APPLICATIONS. International Journal of Pharmaceutical Studies and Research. 222-234, 2012.
23. MR, Niesman; The use of liposomes as drug carriers in ophthalmology. Critical reviews in therapeutic drug carrier systems. 9(1): 18-38, 1992.
24. CH, Logue; Treatment with cationic liposome-DNA complexes (CLDCs) protects mice from lethal Western equine encephalitis virus (WEEV) challenge. Antiviral Res. 87(2): 195-203, 2010.
25. Z, Drulis-Kawa and A, Dorotkiewicz-Jach; Liposomes as delivery systems for antibiotics. International Journal of Pharmaceutics. 387(12): 187-198, 2010.
26. D, Christensen; Cationic liposomes as vaccine adjuvants. Expert Review of Vaccines. 10(4): 513-521, 2011.
 27. L, Brannon-Peppas; Blanchette, Nanoparticle and targeted systems for cancer therapy. Advanced Drug Delivery Reviews. 56(11):1649-1659, 2004.
28. A, Pavelkova; M, Kacaniova; E, Horska; K, Rovna; L, Hleba  and J, Petrova; The effect of vacuum packaging, EDTA, oregano and thyme oils on the microbiological quality of chicken's breast. Anaerobe.
29: 128-133, 2014. 29. F, Tao; LE, Hill; Y, Peng; CL, Gomes; Synthesis and characterization of β-cyclodextrin inclusion complexes of thymol and thyme oil for antimicrobial delivery applications. LWT-Food Sci Technol. 2014.
30. G, Damia; S, Garattini; The pharmacological point of view of resistance to therapy in tumors. Cancer Treatment Reviews. 40(8): 909–916, 2014.