اندازه‌گیری همزمان مودافینیل و مشتقات آن توسط نانوذرات اکسید‌آهن پوشش‌داده‌شده با نانوتیوب کربنی چند‌دیواره جفت‌شده با HPLC

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات آسیب‌های شیمیایی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران

2 گروه شیمی، دانشگاه امام حسین، تهران

3 مرکز تحقیقات پزشکی هسته‌ای، دانشگاه علوم پزشکی تهران

چکیده

این مقاله روشی را برای اندازه‌گیری مقادیر جزیی داروی مودافینیل در محیط‌های آبی و پلاسما با استفاده از نانو‌ذرات مغناطیسی پوشش‌دار و دستگاه HPLC ارائه می‌دهد. نانو‌ذرات Fe3O4 به روش همرسوبی سنتز و توسط نانولوله‌های کربنی چند دیواره پوشش‌دار شد. ساختار و مورفولوژی نانوذرات سنتز شده با XRD ، SEM و FT-IR بررسی شد. خواص پیش‌تغلیظ جذبی کامپوزیت برای جذب مودافینیل، مودافنیل‌آمید‌سولفید و مودافنیل‌اسید‌سولفید از محلول آبی و اندازه‌گیری آن باHPLC ارزیابی شد. عوامل مؤثر در کارآیی روش، مانند مقدار جاذب، اثر pH، اثر نمک، نوع حلال شویش، مقدار حلال شویش، اثر بافر، زمان جذب ،زمان استخراج مورد بهینه‌سازی شدند. این روش در محدوده mg/L 6-1/0 برای آنالیتها خطی بود. حد تشخیص، به ترتیب 021/0، 019/0 و mg/L 012/0 بود. همچنین انحراف استاندارد نسبی برای استخراج غلظت mg/L 2 از ترکیبات به ترتیب 93/0، 99/1 و 78/1 و فاکتورهای تغلیظ برای این ترکیبات به ترتیب 105، 90 و 85 بدست آمد.
 

کلیدواژه‌ها


[1]       M. Pastor-Belda, L. Marín-Soler, N. Campillo, P. Viñas, M. Hernández-Córdoba, J. Chromatogr. A, 1564, 102–109, (2018).
[2]       N. Li, H.-L. Jiang, X. Wang, X. Wang, G. Xu, B. Zhang, L. Wang, R.-S. Zhao, J.-M. Lin, TrAC Trends Anal. Chem., 102, 60–74, (2018).
[3]       A. Azzouz, S. K. Kailasa, S. S. Lee, A. J. Rascón, E. Ballesteros, M. Zhang, K.-H. Kim, TrAC Trends Anal. Chem., (2018).doi:10.1016/J.TRAC.2018.08.009
[4]       C. Herrero-Latorre, J. Barciela-García, S. García-Martín, R. M. Peña-Crecente, Anal. Chim. Acta, 1002, 1–17, (2018).
[5]       C. Herrero-Latorre, J. Barciela-García, S. García-Martín, R. M. Peña-Crecente, J. Otárola-Jiménez, Anal. Chim. Acta, 892, 10–26, (2015).
[6]       I. Vasconcelos, C. Fernandes, TrAC Trends Anal. Chem., 89, 41–52, (2017).
[7]       L. Liang, X. Wang, Y. Sun, P. Ma, X. Li, H. Piao, Y. Jiang, D. Song, Talanta, 179, 512–519, (2018).
[8]       L. Chen, M. Zhang, F. Fu, J. Li, Z. Lin, J. Chromatogr. A, 1567, 136–146, (2018).
[9]       J. Płotka-Wasylka, N. Szczepaska, M. de la Guardia, J. Namienik, TrAC Trends Anal. Chem., 73, 19–38, (2015).
[10]     M. Musa, W. A. Wan Ibrahim, F. Mohd Marsin, A. S. Abdul Keyon, H. Rashidi Nodeh, Food Chem., 265, 165–172, (2018).
[11]     S.-B. Qin, Y.-H. Fan, X.-X. Mou, X.-S. Li, S.-H. Qi, J. Chromatogr. A, 1568, 29–37, (2018).
[12]     Y. Huang, J. Peng, X. Huang, J. Chromatogr. A, 1546, 28–35, (2018).
[13]     N. Al-Afy, H. Sereshti, A. Hijazi, H. Rashidi Nodeh, J. Chromatogr. B, 1092, 480–488, (2018).
[14]     A. Rahimi, M. A. Zanjanchi, S. Bakhtiari, M. Dehsaraei, Food Chem., 262, 206–214, (2018).
[15]     N. Kates, Can. Fam. Physician, 51, 53–9, (2005).
[16]     J. K. Buitelaar, S. A. Montgomery, B. J. van Zwieten-Boot, European College of Neuropsychopharmacology Consensus Committee, Eur. Neuropsychopharmacol., 13, 297–304, (2003).
[17]     F. Ahmadi, M. Rajabi, F. Faizi, M. Rahimi-Nasrabadi, B. Maddah, Int. J. Environ. Anal. Chem., 94, 1123–1138, (2014).
[18]     P. A. Montano, G. K. Shenoy, E. E. Alp, W. Schulze, J. Urban, Phys. Rev. Lett., 56, 2076–2079, (1986).
[19]     L. Shi, Y. He, Y. Huang, B. Jiang, Energy Convers. Manag., 149, 401–408, (2017).
[20]     M. Rahimi-Nasrabadi, S. M. Pourmortazavi, Z. Rezvani, K. Adib, M. R. Ganjali, Mater. Manuf. Process., 30, 34–40, (2015).
[21]     Y. Yamini, M. Safari, M. Shamsayei, J. Pharm. Anal., 8, 250–257, (2018).
[22]     H. Alinezhad, A. Amiri, M. Tarahomi, B. Maleki, Talanta, 183, 149–157, (2018).