اثر نانوذرات در بهبود خواص سوخت دیزل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

پژوهشگاه صنعت نفت، تهران

چکیده

در فرآیند احتراق سوخت، به دلیل وجود ناخالصی‌های موجود و عدم انجام احتراق کامل، گازهای خروجی از محفظه احتراق با محصولات جانبی مضر مثل مونوکسید کربن، اکسیدهای نیتروژنNOx، هیدروکربن‌های نسوخته HC و دوده همراه می-شوند. با توجه به بحث استانداردهای زیست محیطی و همچنین بهینه سازی مصرف سوخت، تحقیق در مورد سوخت‌هایی با فرآیند احتراق نسبتاً کامل و تمیز منطبق با استانداردهای زیست محیطی، یکی از مسائل مورد توجه در مبحث احتراق می باشد. از میان روش نوین، می توان به استفاده از افزودنی‌ها و کاتالیست‌ها در سوخت اشاره کرد. این افزودنی‌ها می‌توانند مسیر انجام واکنش را تغییر داده و آن را از مسیری پیش ببرند که منجر به تکمیل فرایند و دستیابی به حداکثر انرژی آزاد شده توسط سوخت شود. در این تحقیق، به مروری بر انواع نانوافزودنی‌های آلی و معدنی، تاثیر آنها بر پارامترهای سوخت و کیفیت سوختن می پردازیم.
 

کلیدواژه‌ها


[1]
M. Gürü, U. Karakaya, D., Altıparmak, A. Alıcılar, Energy conversion and Management, 43, 1021-1025, (2002).
[2]
J. Susilo, Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, (2014).  
]3[ م. میرزاجانزاده, م. ارجمند , ع. رشیدی ب. قبادیان, پژوهش نفت، 81،66-77، (1394).
[4]
A.R. Patil, S.G. Taji, IOSR Journal of Mechanical and Civil Engineering, 30-35, (2013).
[5]
N. Singh, R.S. Bharj, International Journal of Current Engineering and Technology, 5, 477-485, (2015).
[6]
N. R. Banapurmath, R. Sankaran, A. V. Tumbal, T.N. Narasimhalu, A.M. Hunshyal, N. H. Ayachit, International Journal of Automotive Engineering and Technologies, 3, 129-138, (2014). 
[7]
W. Soutter,  AZO NANO, (2012).
[8] X. Li, W.L. Chippior, O.L. Gülder, SAE Technical Paper, (1997).
[9] E.J. Sienicki, R.E. Jass, W.J. Slodowske,  C.I. McCarthy, A.L. Krodel, SAE Technical Paper, (1990).
[10] N. Ladommatos,  M. Parsi, A. Knowles, Fuel, 75, 8-14, (1996).
[11] X. Li, W.L. Chippior, O. L. Gülder, SAE Technical Paper, (1996).
[12] N.M. Ribeiro, A. C. Pinto, C. M. Quintella, G. O.da Rocha, L.S. Teixeira, L. L. Guarieiro,. A. M. de Oliveira, Energy & fuels, 21, 2433-2445, (2007).
[13] B.C. Choi, Journal of the Korea Society for Power System Engineering, 6, 12-19, (2002).
[14] M.V. Kumar, A.V. Babu, P.R. Kumar, Alexandria Engineering Journal, 57, 509-516, (2017).
[15] S. M. Geyer, M.J. Jacobus, S.S. Lestz, Transactions of the ASAE, 27, 375-0381, (1984).
[16] Y. Wang, Y. Liu, The 2nd International Conference on  IEEE, (2008).
[17] H. H. Masjuki, M.A. Kalam, M. Syazly, T.M.I Mahlia, A.H. Rahman, M. Redzuan, M. Varman R. Saidur, Y.H. YauStrategic Technology Conference, The 1st International Forum on, (2006).
 [18] K. Senthilkumar, R. Ramadoss, M. M. Prabu, IEEE-International Conference On Advances In Engineering, Science And Managementm, (2012).
[19] K.A. Subramanian, A. Ramesh, SAE technical paper, (2002).
[20] O. Armas, R. Ballesteros, F.J. Martos, J.R. Agudelo, Fuel, 84, 1011-1018, (2005).
[21] K. Park, I. Kwak, S. Oh, KSME international journal, 18(11), 2049-2057, (2004).
[22] L. Vaisman, H. D. Wagner, G. Marom, Advances in colloid and interface science, 128, 37-46, (2006).
[23] M.G. Guzmán, J. Dille, S. Godet, Int. J. Chem. Biomol. Eng., 2, 104-111, (2009).
[24] G. Maayan, R. Popovitz-Biro, R. Neumann, Journal of the American Chemical Society, 128, 4968-4969, (2006).
[25] J. Sadhik Basha, R. B. Anand, J. Braz. Soc. Mech. Sci. Eng., 35, 257–264, (2013).
[26] M. Saranya, C. Santhosh, R. Ramachandran, A. Nirmala Grace, Journal of Nanotechnology, 2014, 1-8, (2014).
[27] F. Gómez-Rivera, J.A. Field, D. Brown, R. Sierra-Alvarez, Bioresource technology, 108, 300-304, (2012).
[28] K. Sellers, C. Mackay, L.L. Bergeson, S.R. Clough, M. Hoyt, J.  Chen, K. Henry, J. Hamblen,  Nanotechnology and the Environment, CRC press, (2008).