بررسی خواص حسگری اکسیژن در دماهای مختلف توسط نانوصفحات دی سولفید مولیبدن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

آزمایشگاه نانواپتوالکترونیک، دانشکده فیزیک، دانشگاه یزد

چکیده

در این مقاله نانو صفحات دوبعدی دی‌سولفیدمولیبدن با دو روش مبتنی بر حلال و رسوب فیزیکی بخار تولید و نمونه‌های بدست آمده با استفاده از تصویربرداری SEM، طیف‌سنجی رامان و FTIR شناسایی شدند. نتایج SEM دلالت بر تولید صفحات متراکم‌تر در روش مبتنی بر حلال نسبت به روش رسوب فیزیکی بخار دارند. حضور پیوندهای اکسیژن‌دار مولیبدن به همراه گروه‌های OH در طیف FTIR نمونه ساخته شده با روش مبتنی بر حلال مشاهده شده است. بعلاوه تغییرات جریان بر حسب ولتاژ و حساسیت‌پذیری نمونه‌ها در معرض شار اکسیژن نشان می‌دهد که نانوصفحات دی‌سولفید مولیبدن بدست آمده از هر دو روش قابلیت حسگری اکسیژن را دارند. همچنین نمونه سنتز شده با روش رسوب فیزیکی بخار در حسگری اکسیژن حساسیت‌پذیری بالاتری دارد در حالی‌که نمونه‌سنتز شده با روش مبتنی بر حلال خاصیت تکرار پذیری مناسبی دارد. بعلاوه در هر دو حسگر ساخته شده افزایش دما منجر به افزایش قدرت حسگری می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها


[1] A. Geim, et . al, Nature, 419, 499.7459 (2013).‏
[2] J. Stewart, D. Spearot, Modelling Simul. Mater. Sci. Eng., 21, 045003,  (2013).
[3] T. Cao, et. al., Nat. Commun., 3, 887, (2012).
[4] R. Ganatra, et. al., ACS nano, 8, 4074-4099, (2014).‏
[5] G. Eda, et al. Nano letters, 11, 5111-5116, (2011).‏
[6] Z. Wenjuan et. al., Nat Commun., 5, 3087, (2014).
[7] Z. Yin, et al., ACS nano, 6, 74-80, (2011).‏
[8] S. Wi, et al., ACS nano, 8, 5270-5281, (2014).‏
[9] W. Sanfeng, et. al., ACS Nano, 7, 2768–2772, (2013).
[10] F. Ostovari and Y. Abdi , Eur. Phys. J. Appl. Phys.,58, 30402, (2012).
[11] الهام رحمانیان و همکاران ، مجله فیزیک سال دوم شماره دوم ، صفحه 63 تا 67،  تابستان 1394 .
[12] Z. Zhiyuan, et al.,  Angewandte Chemie, 123, 11289-11293, (2011).‏
[13] Y-H. Lee, et al., Advanced materials, 24, 2320-2325, (2012).‏
[14] K. Mak, et. al., Phys. Rev. Lett., 105, 136805, (2010).
[15] Z-J. Zhang, et al., J. Phys. Chem. , 98, 12973–12977, (1994).
 [16]  H. LI, et al.,  Advanced Functional Materials, 22, 1385-1390, (2012).‏