مروری بر نانوساختارهای فلزی – آلی مورد استفاده در دارورسانی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده

چارچوب های فلزی– آلیMetal-Organic Frameworks: MOFs به دلیل مسیر سنتزی ساده و داشتن ساختمان هندسی جالب و ساختارهای مولکولی متنوع و کاربردهای مختلفی مانند جذب سطحی، تبادل یون، خواص کاتالیزگری و خواص دارویی بسیار مورد توجه قرار گرفته‌اند. دانشمندان به دستاورد‌های قابل توجهی در زمینه استفاده از چارچوب‌های فلزی– آلی در حمل دارو رسیده‌اند. در حالت عادی پس از مصرف دارو، دوز زیادی از مواد دارویی وارد بدن شده که پس از گذشت چند ساعت میزان آن کاهش می یابد و فرد مجبور می شود مجددا مقدار زیادی دارو را یکباره مصرف کند تا ظرف چند ساعت آینده مقدار آن کاهش یابد و این چرخه ادامه دارد. با پیشرفت تکنولوژی روش های جدیدی برای حل این مشکل ابداع شده است. در این روش بیمار پس از مصرف دارو، دوز بالایی از دارو را دریافت نمی کند. بلکه پس از مصرف دارو، سیستم رهایش دارو شروع به تراوش دوز تعریف شده ای می کند و این مقدار در طول مدت، ثابت باقی می ماند.در این مقاله به بررسی مختصری از نحوه عملکرد برخی از چارچوب های فلزی- آلی در تحویل کنترل شده دارو پرداخته می شود.
 

کلیدواژه‌ها


[1]  Ming-Xue, Wu; Ying-Wei, Yang, Adv. Mater., 29, 1606134, (2017).
[2]  B, Xiao; Q,Yuan, Particuology, 7, 129-140, (2009).
[3]  X,Gao; M,Zhai;  W,Guan; Z, Liu; D,  Alatangaole, A. C. S, 9, 3455-3462,( 2017).
[4]  P, Horcajada; C, Serre; M, Vallet-Regí; M, Sebban; F, Taulelle; G, Férey, Angew. Chem. 45,  5974-5978, (2006).
[5]  F, Zhang; H, Dong; X, Zhang; X, Sun; M, Liu; D, Yang; X, Liu; J, Wei, ACS Appl. Mater. Interfaces, 9, 27332−27337, (2017).
[6]  H, Kaur; G, ­Mohanta; V,­ Gupta; D, ­Kukkar; S, Tyagi, J. Drug. Deliv. SCI. TEC, 41, 106-112, (2017).
[7]  M, Rezaei; R, Varshochian; R, Dinarvand; M, Jeddi-Tehrani, Artif Cells Nanomed Biotechnol, 46, 1390-1401, (2017)
[8]  M,Yen; J,Yang; J,Mau, Carbohydrate Polymers. 75, 15- 21,( 2009).
[9]  P, Sivakumara; S, Priyatharshni; K. B, Nagashanmugama; A, Thanigaivelana; K, Kumar, Mater.Res. Express, 4, (2017).
[10]                      H, Ren; L, Zhang; J,An; T, Wang; L, Li;  X,Si;   L,He; X, Wu; C, Wang; Z, Su, Chem. Commun.,50, 1000-1002, (2014).
[11]                      Y. N, Wu; M, Zhou; S, Li; Z, Li; J, Li; B, Wu; G, Li; F, Li; X, Guan, Small, 23, 2927-2936, (2014).
[12]                      H, Zhao; Q, Zou; S, Sun; C, Yu; X, Zhang; R.J, Lia; Y, Fu, Chem. Sci., 7, 5294-5301, (2016).
[13] A, Chowdhuri; T, Singh; S, Ghosh; S, Sahu, ACS Appl. Mater. Interfaces8, 16573–16583,(2016).
[14] R, Bian; T, Wang; L, Zhang; L, Li; C, Wang, Biomater. Sci., 3, 1270-1278, (2015).
[15] Y, Li ; J, Jin; D,Wang ; J, Lv;  K, Hou; Y, Liu; Ch, Chen; and Zh, Tang, Nano Research, 11, 3294–3305, (2018).
[16] M, He; j, Zhou; j, Chen; F, Zheng, J. Mater. Chem. B, 3, 9033-9042, (2015). 
[17] S, Nagata; K, Kokado; K, Sada, Chem. Commun., 51, 8614-8617, (2015).
[18] K, Jiang; L, Zhang; Q, Hu; D, Zhao; T, Xia;   W, Lin; Y, Yang; Y, Cui; Y, Yanga; G, Qian, J. Mater. Chem. B, 4, 6398-6401, (2016).